Regulamin Lisiecki Półmaraton 2017


Smakuj bieganie!

Co? Gdzie? Kiedy?

Bieg na dystansie Półmaratonu (21,0975 km)

Bieg towarzyszący na dystansie 5 km – Lisiecka Piatka – osobny regulamin

Gmina Liszki i Gmina Czernichów koło Krakowa

9 kwietnia 2017 (niedziela)

 

Patronat honorowy:

Marszałek Województwa Małopolskiego – Jacek Krupa

Starosta Powiatu Krakowskiego – Józef Krzyworzeka

Wójt Gminy Liszki – Paweł Miś

Wójt Gminy Czernichów – Szymon Łytek

PROGRAM

06.04.2017 (Czwartek)

11:00 – 19:00 Biuro zawodów (Kraków – Sklep Biegacza, Galeria Kazimierz, ul. Podgórska 34B)

 

09.04.2017 (Niedziela)

07:00 – 9:15 Biuro zawodów (Centrum Edukacyjne „Radosna Nowina 2000” Piekary 2 – k. Krakowa)

09:45 Start Biegu na dystansie 21,0975 (start z terenu Centrum Edukacyjnego)

12:45 Limit czasu na ukończenie biegu (3 h)

13:00 Zakończenie, dekoracja

 

ZAPISY

Prawo startu w Biegu mają wyłącznie osoby, które ukończyły 16 lat.

Osoby niepełnoletnie zobowiązuje się do przedstawienia Oświadczenia Rodzica lub Opiekuna Prawnego o zdolności dziecka do udziału w biegu.

Tekst oświadczenia:

Wyrażam zgodę na udział mojego syna/córki ……. (imię i nazwisko) w Lisieckim Półmaratonie (w dniu 09.04.2017). Oświadczam, że nie ma przeciwwskazań lekarskich, aby moje dziecko  uczestniczyło w zawodach sportowych, oraz biorę pełna odpowiedzialność za start dziecka w zawodach.

Czytelny podpis rodzica, data, miejsce

W Biegu mogą wziąć udział osoby, które wypełniły formularz zgłoszeniowy (w formie elektronicznej lub w biurze zawodów) oraz dokonały opłaty wpisowej.

Zgłoszenia można dokonać drogą elektroniczną (link) lub w Biurze Zawodów.

Limit uczestników Biegu wynosi 600 osób. Po wyczerpaniu limitu miejsc zapisy zostaną wstrzymane (liczy się ilość osób opłaconych, a nie zapisanych).

 

PAKIET STARTOWY

Pamiątkowa techniczna koszulka typu SINGLET

Numer startowy, chip pomiarowy

Wstęp do strefy poczęstunku Lisieckiego Półmaratonu

Każdy uczestnik, który ukończy bieg w regulaminowym czasie otrzyma na mecie pamiątkowy medal

Zabezpieczenie medyczne

Inne elementy pakietu będą podawane na bieżąco

 

OPŁATY

49 złotych – do 20 stycznia

59 złotych – do 20 lutego

69 złotych – do 15 marca

79 złotych – do 28 marca

89 złotych – do 4 kwietnia

90 złotych – w Biurze Zawodów

Tylko osoby opłacone do 28 marca mają gwarancję pełnego pakietu startowego.

Pakiety startowe można odbierać tylko w biurze zawodów.

Wpłat dokonujemy na konto:

FUNDACJA KOCHAM GÓRY

BARTKOWA – POSADOWA 18, 33-318 GRÓDEK N/D

Tytuł: Lisiecki Półmaraton, Imię i Nazwisko, data urodzenia

Numer konta: 29 1950 0001 2006 0009 6355 0002

 

W przypadku nie pojawienia się potwierdzenia wpłaty na liście startowej prosimy o kontakt – imprezy.runonline@gmail.com. Organizator nie odpowiada za zaginięcie przekazu pocztowego lub przelewu bankowego z winy poczty lub banku.

Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi.

Organizator zastrzega sobie możliwość zwolnienia z opłaty startowej specjalnie zaproszonych gości. Organizator zastrzega sobie prawo do obniżenia opłaty startowej wolontariuszom oraz innym osobom pomocnym w organizacji biegu.

Zmiana zawodnika!

Jeśli z przyczyn losowych nie możesz wystartować w biegu, a masz znajomego biegacza który chętnie wystartuje na twoim miejscu – napisz do nas imprezy.runonline@gmail.com.

Zmiana jest bezpłatna do 28.03. Po tym terminie pobierana jest opłata manipulacyjna za zmianę zawodnika w wysokości 15 zł.

 

NAGRODY

Klasyfikacja Generalna (OPEN), miejsca 1-3, nagrody rzeczowe, wg czasów brutto

 • Mężczyźni
 • Kobiety

Kategorie Wiekowe, miejsca 1-3, nagrody rzeczowe, wg czasu netto

   Mężczyźni:

 • M1 – 14-29 lat (roczniki 2003-1988)
 • M2 – 30-39 lat (roczniki 1987-1978)
 • M3 – 40-49 lat (roczniki 1977-1968)
 • M4 – 50-59 lat (roczniki 1967-1958)
 • M5 – 60 lat i więcej (rocznik 1957 i starsi)

Kobiety:

 • K1 – 13-29 lat (roczniki 2004-1988)
 • K2 – 30-39 lat (roczniki 1987-1978)
 • K3 – 40-49 lat (roczniki 1977-1968)
 • K4 – 50-59 lat (roczniki 1967-1958)
 • K5 – 60 lat i więcej (rocznik 1957 i starsze)

Nagrody w klasyfikacji generalnej oraz w kategoriach wiekowych nie dublują się.

Klasyfikacja dodatkowa, miejsca 1-3, nagrody rzeczowe, wg czasu netto

 • Mieszkaniec oraz Mieszkanka Gminy Liszki
 • Mieszkaniec oraz Mieszkanka Gminy Czernichów

Nagrody w klasyfikacji Mieszkaniec/Mieszkanka dublują się z klasyfikacją generalną oraz kategoriami wiekowymi.

Osoby, które nie odbiorą nagród podczas dekoracji – prosimy o zgłoszenie mailowe w terminie do 2 tygodni po biegu. Po tym terminie nagrody przepadają.

UWAGA!

 • Warunkiem sklasyfikowania zawodnika jest przebiegnięcie po zatwierdzonej trasie i ukończenie biegu w regulaminowym czasie 3 godzin.
 • Zawodnicy, którzy nie ukończą biegu w regulaminowym czasie są zobowiązani do przerwania biegu i opuszczenia trasy. Ktokolwiek pozostanie na trasie po upływie tego czasu, ponosi za to odpowiedzialność własną, stosownie do obowiązujących przepisów ruchu drogowego oraz Kodeksu Cywilnego.
 • Uczestnicy na mecie zwracają chipy pomiarowe. Uczestnicy, którzy nie zwrócą chipa pomiarowego na mecie zobowiązują się do zapłacenia kary finansowej w wysokości 100 zł
 • Uczestnik biegu ponosi pełną odpowiedzialność za własne działania i winien stosować się do przepisów ruchu drogowego, oraz wskazań osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, służb porządkowych i osób działających w imieniu organizatora.
 • Zabrania się startu zawodnikom będącym pod wpływem alkoholu, bądź innych środków odurzają Uczestnicy pokonujący dystans w sposób niedozwolony zostaną zdyskwalifikowani.
 • Podczas biegu uczestnicy muszą posiadać numery startowe przekazane przez organizatora, przypięte z przodu do koszulki startowej, lub na spodenki.
 • Zabrania się używania na trasie biegu jakichkolwiek pojazdów, poza pojazdami organizatora oraz odpowiednich służb kierujących ruchem. Zabroniony jest również start ze zwierzętami.
 • Uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko. Oświadczenie dotyczące startu na własną odpowiedzialność będzie podpisywane przed wydaniem numeru startowego.
 • Organizator zaleca uczestnikom wykonanie profilaktycznych badań lekarskich mogących potwierdzić brak przeciwwskazań do udziału w Biegu.
 • Uczestnicy odpowiadają finansowo za wyrządzone przez siebie szkody powstałe na terenie Bazy Zawodów.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie. Wiążąca i ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora. O zmianach w regulaminie Organizator będzie informował na stronach internetowych.
 • W sprawach nieujętych regulaminem rozstrzyga Organizator.

 

Organizator:

RUNONLINE.PL 

Fundacja Kocham Góry 

Stowarzyszenie Biegowe Pogórze – Bartkowe

kontakt:

imprezy.runonline@gmail.com