Regulamin Myślenicki Bieg Uliczny 2017


Wielki test formy po ziemie!

Co? Gdzie? Kiedy?

Bieg na dystansie 10 KM

MYŚLENICE

12 marca 2017 (niedziela)

 

Patronat honorowy:

Marszałek Województwa Małopolskiego – Jacek Krupa

Prezydent Myślenic – Maciej Ostrowski

PROGRAM

10.03.2017 (Piątek)

11:00 – 19:00 Biuro zawodów (Kraków – Sklep Biegacza, Galeria Kazimierz, ul. Podgórska 34B)

11.03.2017 (Sobota)

12:00 – 13:00 Biuro zawodów (Myślenice – Małopolska Szkoła Gościnności, Zdrojowa 18)

12.03.2017 (Niedziela)

07:45 – 9:30 Biuro zawodów (Myślenice – Małopolska Szkoła Gościnności, Zdrojowa 18)

10:00 Start Biegu na dystansie 10 km (Rondo im. Marka Nawary)

11:15 Limit czasu na ukończenie biegu ( 1h i 15 min)

12:00 Zakończenie, dekoracja

 

ZAPISY

Prawo startu w Biegu mają wyłącznie osoby, które ukończyły 14 lat.

Osoby niepełnoletnie zobowiązuje się do przedstawienia Oświadczenia Rodzica lub Opiekuna Prawnego o zdolności dziecka do udziału w biegu.

Tekst oświadczenia:

Wyrażam zgodę na udział mojego syna/córki ……. (imię i nazwisko) w III Myślenickim Biegu Ulicznym (w dniu 12.03.2017). Oświadczam, że nie ma przeciwwskazań lekarskich, aby moje dziecko  uczestniczyło w zawodach sportowych, oraz biorę pełna odpowiedzialność za start dziecka w zawodach.

Czytelny podpis rodzica, data, miejsce

W Biegu mogą wziąć udział osoby, które wypełniły formularz zgłoszeniowy (w formie elektronicznej lub w biurze zawodów) oraz dokonały opłaty wpisowej.

Zgłoszenia można dokonać drogą elektroniczną (link) lub w Biurze Zawodów. Godziny podane na początku regulaminu.

Czy można odebrać komuś pakiet?

Tak wystarczy mieć ze sobą upoważnienie od tej osoby o treści:

Ja ………………………………..(imię i nazwisko osoby upoważniającej) upoważniam do odbioru swojego pakietu startowego ………………………………….. (imię i nazwisko osoby która odbierze pakiet) na Myślenicki Bieg Uliczny 2017. Podpis.

Uwaga! osoba odbierająca pakiet musi mieć ze sobą dokument potwierdzający tożsamość.

 

PAKIET STARTOWY

Pamiątkowy kubek

Numer startowy, chip pomiarowy

Poczęstunek

Każdy uczestnik, który ukończy bieg w regulaminowym czasie otrzyma na mecie pamiątkowy medal

Zabezpieczenie medyczne

Inne elementy pakietu będą podawane na bieżąco

 

OPŁATY

39 złotych do 15 stycznia

49 złotych – do 15 lutego

59 złotych – do 1 marca

69 złotych – do 7 marca

70 złotych – w Biurze Zawodów

Tylko osoby opłacone do 7 marca mają gwarancję pełnego pakietu startowego.

Pakiety startowe można odbierać tylko w biurze zawodów.

Limit uczestników Biegu wynosi 900 osób. Po wyczerpaniu limitu miejsc zapisy zostaną wstrzymane (liczy się ilość osób opłaconych, a nie zapisanych).

Wpłat dokonujemy na konto:

FUNDACJA KOCHAM GÓRY

BARTKOWA – POSADOWA 18, 33-318 GRÓDEK N/D

Tytuł: Myślenicki Bieg Uliczny, Imię i Nazwisko, data urodzenia

Numer konta: 29 1950 0001 2006 0009 6355 0002

W przypadku nie pojawienia się potwierdzenia wpłaty na liście startowej prosimy o kontakt – imprezy.runonline@gmail.com. Organizator nie odpowiada za zaginięcie przekazu pocztowego lub przelewu bankowego z winy poczty lub banku.

Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi.

Organizator zastrzega sobie możliwość zwolnienia z opłaty startowej specjalnie zaproszonych gości. Organizator zastrzega sobie prawo do obniżenia opłaty startowej wolontariuszom oraz innym osobom pomocnym w organizacji biegu.

Zmiana zawodnika!

Jeśli z przyczyn losowych nie możesz wystartować w biegu, a masz znajomego biegacza który chętnie wystartuje na twoim miejscu – napisz do nas imprezy.runonline@gmail.com.

Zmiana jest bezpłatna do 1.03. Po tym terminie pobierana jest opłata manipulacyjna za zmianę zawodnika w wysokości 15 zł.

 

KLASYFIKACJE I NAGRODY

Klasyfikacja Generalna (OPEN), miejsca 1-3, nagrody rzeczowe, wg czasów brutto

 • Mężczyźni
 • Kobiety

Kategorie Wiekowe, miejsca 1-3, nagrody rzeczowe, wg czasu netto

   Mężczyźni:

 • M1 – 13-29 lat (roczniki 2004-1988)
 • M2 – 30-39 lat (roczniki 1987-1978)
 • M3 – 40-49 lat (roczniki 1977-1968)
 • M4 – 50-59 lat (roczniki 1967-1958)
 • M5 – 60 lat i więcej (rocznik 1957 i starsi)

Kobiety:

 • K1 – 13-29 lat (roczniki 2004-1988)
 • K2 – 30-39 lat (roczniki 1987-1978)
 • K3 – 40-49 lat (roczniki 1977-1968)
 • K4 – 50-59 lat (roczniki 1967-1958)
 • K5 – 60 lat i więcej (rocznik 1957 i starsze)

Nagrody w klasyfikacji generalnej oraz w kategoriach wiekowych nie dublują się.

Klasyfikacja dodatkowa, miejsca 1-3, nagrody rzeczowe, wg czasu netto

 • Mieszkaniec oraz Mieszkanka Miasta i Gminy Myślenice

Nagrody w klasyfikacji Mieszkaniec/Mieszkanka Miasta i Gminy Myślenice dublują się z klasyfikacją generalną oraz kategoriami wiekowymi.

 • Klasyfikacja na najliczniejszą drużynę

Tradycyjnie również w tym roku walczymy w klasyfikacji drużynowej! Nagradzamy pamiątkowym dyplomem aż 20 najliczniejszych drużyn! Dla pierwszych 3 drużyn możliwe są również dodatkowe nagrody i trofea. Pokażcie moc swojego klubu biegacza! UWAGA! Zwróćcie uwagę na wpisanie jednakowej nazwy klubu w formularzu. To bardzo ważne, ponieważ zawodnik z błędnie wpisaną nazwą może nie zostać uwzględniony w klasyfikacji.

Osoby, które nie odbiorą nagród podczas dekoracji – prosimy o zgłoszenie mailowe w terminie do 2 tygodni po biegu. Po tym terminie nagrody przepadają.

UWAGA!

 • Warunkiem sklasyfikowania zawodnika jest przebiegnięcie po zatwierdzonej trasie i ukończenie biegu w regulaminowym czasie 1 godzina i 15 minut.
 • Zawodnicy, którzy nie ukończą biegu w regulaminowym czasie są zobowiązani do przerwania biegu i opuszczenia trasy. Ktokolwiek pozostanie na trasie po upływie tego czasu, ponosi za to odpowiedzialność własną, stosownie do obowiązujących przepisów ruchu drogowego oraz Kodeksu Cywilnego.
 • Uczestnicy na mecie zwracają chipy pomiarowe. Uczestnicy, którzy nie zwrócą chipa pomiarowego na mecie zobowiązują się do zapłacenia kary finansowej w wysokości 100 zł
 • Uczestnik biegu ponosi pełną odpowiedzialność za własne działania i winien stosować się do przepisów ruchu drogowego, oraz wskazań osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, służb porządkowych i osób działających w imieniu organizatora.
 • Zabrania się startu zawodnikom będącym pod wpływem alkoholu, bądź innych środków odurzają Uczestnicy pokonujący dystans w sposób niedozwolony zostaną zdyskwalifikowani.
 • Podczas biegu uczestnicy muszą posiadać numery startowe przekazane przez organizatora, przypięte z przodu do koszulki startowej, lub na spodenki.
 • Zabrania się używania na trasie biegu jakichkolwiek pojazdów, poza pojazdami organizatora oraz odpowiednich służb kierujących ruchem. Zabroniony jest również start ze zwierzętami.
 • Uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko. Oświadczenie dotyczące startu na własną odpowiedzialność będzie podpisywane przed wydaniem numeru startowego.
 • Organizator zaleca uczestnikom wykonanie profilaktycznych badań lekarskich mogących potwierdzić brak przeciwwskazań do udziału w Biegu.
 • Uczestnicy odpowiadają finansowo za wyrządzone przez siebie szkody powstałe na terenie Bazy Zawodów.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie. Wiążąca i ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora. O zmianach w regulaminie Organizator będzie informował na stronach internetowych.
 • W sprawach nieujętych regulaminem rozstrzyga Organizator.

Organizator:

RUNONLINE.PL 

Fundacja Kocham Góry 

Stowarzyszenie Biegowe Pogórze – Bartkowa

Kontakt:

imprezy.runonline@gmail.com