Regulamin Summer Run 2017


Wielkie wakacyjne bieganie!

Co? Gdzie? Kiedy?

Bieg na dystansie 10 KM

9 lipca 2017 (niedziela)

Gródek nad Dunajcem

Patronat honorowy:

Marszałek Województwa Małopolskiego – Jacek Krupa

Starosta Powiatu Nowosądeckiego – Marek Pławiak

Wójt Gminy Gródek nad Dunajcem – Józef Tobiasz

PROGRAM

08.07.2017 (Sobota)

18:00 – 19:00 – Biuro zawodów (Hala sportowa w Gródku nad Dunajcem)

09.07.2017 (Niedziela)

08:00 – 10:15 Biuro zawodów (Hala sportowa w Gródku nad Dunajcem, Gródek nad Dunajcem 195)

10:45 Start Biegu na dystansie 10 km

12:15 Limit czasu na ukończenie biegu ( 1h i 30 min)

13:00 Zakończenie, dekoracja

ZAPISY

Oficjalne otwarcie zapisów na trzeci bieg z cyklu Tour de Małopolska zaplanowane jest na 11.04.2017

Prawo startu w Biegu mają wyłącznie osoby, które ukończyły 14 lat.

Osoby niepełnoletnie zobowiązuje się do przedstawienia Oświadczenia Rodzica lub Opiekuna Prawnego o zdolności dziecka do udziału w biegu.

Tekst oświadczenia:

Wyrażam zgodę na udział mojego syna/córki ……. (imię i nazwisko) w biegu Summer RUN (w dniu 9.07.2017). Oświadczam, że nie ma przeciwwskazań lekarskich, aby moje dziecko  uczestniczyło w zawodach sportowych, oraz biorę pełna odpowiedzialność za start dziecka w zawodach.

Czytelny podpis rodzica, data, miejsce

W Biegu mogą wziąć udział osoby, które wypełniły formularz zgłoszeniowy (w formie elektronicznej lub w biurze zawodów) oraz dokonały opłaty wpisowej.

Zgłoszenia można dokonać drogą elektroniczną (link) lub w Biurze Zawodów. Godziny podane na początku regulaminu.

Czy można odebrać komuś pakiet?

Tak wystarczy mieć ze sobą upoważnienie od tej osoby o treści:

Ja ………………………………..(imię i nazwisko osoby upoważniającej) upoważniam do odbioru swojego pakietu startowego ………………………………….. (imię i nazwisko osoby która odbierze pakiet) na bieg Summer RUN 2017. Podpis.

Uwaga! osoba odbierająca pakiet musi mieć ze sobą dokument potwierdzający tożsamość.

PAKIET STARTOWY

Okolicznościowy gadżet

Numer startowy, chip pomiarowy

Pyszny, słodki poczęstunek

Każdy uczestnik, który ukończy bieg w regulaminowym czasie otrzyma na mecie pamiątkowy medal

Zabezpieczenie medyczne

Inne elementy pakietu będą podawane na bieżąco

OPŁATY

39 złotych do 16 maja

49 złotych – do 26 czerwca

59 złotych – do 4 lipca

60 złotych – w Biurze Zawodów

Tylko osoby opłacone do 4 lipca mają gwarancję pełnego pakietu startowego.

Pakiety startowe można odbierać tylko w biurze zawodów.

Limit uczestników Biegu wynosi 600 osób. Po wyczerpaniu limitu miejsc zapisy zostaną wstrzymane (liczy się ilość osób opłaconych, a nie zapisanych).

Wpłat dokonujemy na konto:

Fundacja Kocham Góry
Bartkowa Posadowa 18
33-318 Gródek nad Dunajcem
Numer Konta
29 1950 0001 2006 0009 6355 0002

w tytule przelewu wpisać Summer Run, imię i nazwisko

W przypadku nie pojawienia się potwierdzenia wpłaty na liście startowej prosimy o kontakt – imprezy.runonline@gmail.com. Organizator nie odpowiada za zaginięcie przekazu pocztowego lub przelewu bankowego z winy poczty lub banku.

W przypadku chęci otrzymania faktury prosimy o mail w ciągu 2 tygodni po dokonaniu opłaty.

Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi. Nie ma możliwości przeniesienia opłaty na kolejną imprezę cyklu. Istnieje możliwość przeniesienia opłaty na inną osobę. Szczegóły poniżej.

Organizator zastrzega sobie możliwość zwolnienia z opłaty startowej specjalnie zaproszonych gości. Organizator zastrzega sobie prawo do obniżenia opłaty startowej wolontariuszom oraz innym osobom pomocnym w organizacji biegu.

Zmiana zawodnika!

Jeśli z przyczyn losowych nie możesz wystartować w biegu, a masz znajomego biegacza który chętnie wystartuje na twoim miejscu – napisz do nas imprezy.runonline@gmail.com.

Zmiana jest bezpłatna do 26.06. Po tym terminie pobierana jest opłata manipulacyjna za zmianę zawodnika w wysokości 15 zł. Przy przelewie dotyczącym zamiany zawodnika prosimy o wpisanie w treści kto za kogo biegnie. Numer konta jest taki sam jak do opłaty startowej. Przelewy można wykonywać do 4.07. Po tym terminie zamiany można dokonać w biurze zawodów.

KLASYFIKACJE I NAGRODY

Tak jak w ubiegłym roku stawiamy na zabawę w kategorii drużynowej. W tym roku na podium zaprosimy aż 30 drużyn – czyli 120 osób!

Drużynę tworzy 4 uczestników biegu głównego, w tym, co najmniej jedna kobieta.

Zgłoszenia drużyny dokonuje kapitan wysyłając skład oraz nazwę na adres – imprezy.runonline@gmail.com

Drużyna potwierdza swoją obecność w biurze zawodów.

Członkowie drużyny reprezentują jednobrzmiącą nazwę. Punkty przyznawane drużynom naliczane są w sposób następujący:

1 miejsce w klasyfikacji generalnej – 1pkt,

2 miejsce w klasyfikacji generalnej – 2 pkt,

3 miejsce w klasyfikacji generalnej – 3 pkt itd.

(wg czasów netto)

Wygrywa drużyna, której członkowie uzyskają najmniejszą sumę punktów. Przy równej liczbie punktów decyduje pozycja najwyżej sklasyfikowanej kobiety z poszczególnych drużyn.

Nazwa drużyny nie musi pokrywać się z nazwą wpisaną w rubryce klub!

Dodatkowo symbolicznymi nagrodami rzeczowymi udekorowane zostaną miejsca I-III w klasyfikacji OPEN kobiet i mężczyzn.

Osoby, które ni odbiorą nagród podczas dekoracji – prosimy o zgłoszenie mailowe w terminie do 2 tygodni po biegu. Po tym terminie nagrody przepadają.

UWAGA!

 • Warunkiem sklasyfikowania zawodnika jest przebiegnięcie po zatwierdzonej trasie i ukończenie biegu w regulaminowym czasie 1 godzina i 30 minut.
 • Zawodnicy, którzy nie ukończą biegu do godziny 12.15 są zobowiązani do przerwania biegu i opuszczenia trasy. Ktokolwiek pozostanie na trasie po upływie tego czasu, ponosi za to odpowiedzialność własną, stosownie do obowiązujących przepisów ruchu drogowego oraz Kodeksu Cywilnego.
 • Uczestnicy na mecie zwracają chipy pomiarowe. Uczestnicy, którzy nie zwrócą chipa pomiarowego na mecie zobowiązują się do zapłacenia kary finansowej w wysokości 100 złotych.
 • Uczestnik biegu ponosi pełną odpowiedzialność za własne działania i winien stosować się do przepisów ruchu drogowego, oraz wskazań osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, służb porządkowych i osób działających w imieniu organizatora.
 • Zabrania się startu zawodnikom będącym pod wpływem alkoholu, bądź innych środków odurzających.
 • Uczestnicy pokonujący dystans w sposób niedozwolony zostaną zdyskwalifikowani.
 • Podczas biegu uczestnicy muszą posiadać numery startowe przekazane przez organizatora, przypięte z przodu do koszulki startowej, lub na spodenki. Osoby biegnące bez koszulki prosimy o zgłoszenie się w biurze zawodów w celu napisania numeru startowego na ciele markerem. Osoby bez koszulki mogą również skorzystać ze specjalnych pasków na numer startowy.
 • Zabrania się używania na trasie biegu jakichkolwiek pojazdów, poza pojazdami organizatora oraz odpowiednich służb kierujących ruchem. Zabroniony jest również start ze zwierzętami.
 • Uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko. Oświadczenie dotyczące startu na własną odpowiedzialność będzie podpisywane przed wydaniem numeru startowego.
 • Organizator zaleca uczestnikom wykonanie profilaktycznych badań lekarskich mogących potwierdzić brak przeciwwskazań do udziału w Biegu.
 • Uczestnicy odpowiadają finansowo za wyrządzone przez siebie szkody powstałe na terenie Zespołu Szkół.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie. Wiążąca i ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora. O zmianach w regulaminie Organizator będzie informował na stronach internetowych.
 • W sprawach nieujętych regulaminem rozstrzyga Organizator.

Organizator:

RUNONLINE.PL 

Fundacja Kocham Góry 

Stowarzyszenie Biegowe Pogórze – Bartkowa

Kontakt:

imprezy.runonline@gmail.com