Regulamin Lisiecki Bieg Mikołajów

Regulamin Lisieckiego Biegu Mikołajów

PROGRAM

4.12.2021 (Sobota)

09:00 – 10:30 Biuro zawodów (okolica Szkoły Podstawowej w Piekarach, Piekary 100)

11:00 Start 10 km i Półmaratonu

12:15 Dekoracja 10 km

13:30 Dekoracja Półmaraton

Do wyboru podczas Lisieckiego Biegu Mikołajów 2021 są następujące dystanse:

– 10 km
– półmaraton

Ze względu na brak możliwości przeprowadzenia biegu na tradycyjnej asfaltowej trasie edycja 2021 będzie miała charakter crossowy!! Planowana trasa będzie przebiegała po terenie wałów nadwiślańskich na terenie Gminy Liszki.

Większość nawierzchni stanowią ścieżki nieutwardzone oraz trawiaste.

Bieg Tradycyjny:

LIMIT UCZESTNIKÓW

Łącznie 270 osób na obu dystansach

Zapisy elektroniczne trwają do 30 listopada lub do wyczerpania puli 270 miejsc (decyduje kolejność wpłat).

Bieg wirtualny:

Jeśli masz ochotę być z nami podczas kolejnej edycji Biegu Mikołajów, a nie możesz dołączyć do nas 4 grudnia to serdecznie zapraszamy do udziału w biegu wirtualnym! Pakiet startowy, który zawiera wyjątkowy medal oraz koszulkę mikołajową wysyłamy w terminie do 30 listopada na podany przy zgłoszeniu adres.

Prosimy o zapisanie się na ogólną listę startową, a po zapisaniu i opłaceniu startu o wysłanie maila na adres tourdemalopolska@gmail.com z informacją na jaki adres wysłać pakiet startowy.

Pakiet startowy:
– przygotowanie zawodów, uzyskanie niezbędnych zgód,
– przeprowadzenie oraz zabezpieczenie zawodów,
– bezzwrotny numer startowy,
– poczęstunek na mecie,
– pamiątkowy medal,

– czapka Mikołaja,

– gadżet biegu – koszulka z Mikołajowym wzorem,

Jeśli nie możesz być z nami 4 grudnia to pakiet startowy wraz z medalem, koszulką oraz czapką Mikołaja wysyłamy na adres podany w zgłoszeniu.

Covid-19
1. Bieg odbędzie się z zachowaniem aktualnie obowiązujących obostrzeń:
– w przypadku ograniczenia dopuszczalnej ilości osób poniżej ogólnej liczby zgłoszonych zawodników w danym biegu starty odbędą się w seriach.

2. W przypadku całkowitego zakazu zgromadzeń bieg odbędzie się w formule indywidualnej na czas (zawodnicy startują pojedynczo, klasyfikacja wg czasu netto)

3. W przypadku konieczności odwołania biegu uczestnik ma dwie opcje:
1. Zwrot całości lub części wpisowego w zależności od daty odwołania – 100%, 80%, 60%. Szczegóły i daty w zakładce „Opłaty startowe”.

Opłata wpisowa zawiera w sobie nie tylko udział w zawodach i pakiet startowy, ale również proces ich przygotowania – część kosztów organizacyjnych jest ponoszona wcześniej.

2. Bieg w formule wirtualnej – w przypadku zdecydowania się na formułę wirtualną uczestnik otrzymuje swój pakiet startowy, ale nie otrzymuje zwrotu części wpisowego.

10 KM
PAKIET STARTOWY (koszulka biegowa + czapka mikołajowa + MEDAL)

 • 35 złotych – pierwsze 25 osób miejsca wyczerpane
 • 39 złotych – kolejne 25 osób – miejsca wyczerpane
 • 45 złotych – kolejne 25 osób – miejsca wyczerpane
 • 69 złotych – do wyczerpania limitu miejsc (ostatni dzień zapisów 2.12)

PÓŁMARATON

PAKIET STARTOWY (koszulka biegowa + czapka mikołajowa + MEDAL)

 • 45 złotych  – pierwsze 25 osób – miejsca wyczerpane
 • 49 złotych – kolejne 25 osób – miejsca wyczerpane
 • 59 złotych – kolejne 25 osób – miejsca wyczerpane
 • 79 złotych – do wyczerpania limitu miejsc (ostatni dzień zapisów 2.12)

W biurze zawodów również można się zapisać. Ilość pakietów dostępnych to 20 sztuk. Cena pakietu 10 km – 60 złotych, Półmaraton 70 złotych.

W przypadku wybrania opcji zwrotu opłaty obowiązują następujące terminy i wysokości zwrotów:

Do 15.11.2021 – 80% zwrotu

Do 22.11.2021 – 60% zwrotu

Po 22.11 zwroty nie będą możliwe. Możliwe jest przepisanie na bieg wirtualny z wysyłką pakietu na podany adres. Prosimy o taką informację do 30.11 na maila tourdemalopolska@gmail.com z podaniem adresu do wysyłki pakietu startowego.

Jeśli z przyczyn losowych nie możesz wystartować w biegu, a masz znajomego biegacza który chętnie wystartuje na twoim miejscu – napisz do nas tourdemalopolska@gmail.com.

Zamiany można dokonać w nieprzekraczalnym terminie do 30.11.

Wyposażenie obowiązkowe:
– numer startowy wraz z chipem pomiarowym

10 km – 1 godzina 30 minut


Półmaraton – 3 godziny 15 minut

10 km – około 8 km

Półmaraton – około 8 km oraz około 16 km

KLASYFIKACJA OPEN

Klasyfikacja Generalna (OPEN), miejsca 1-3 symboliczne nagrody rzeczowe, wg czasów brutto

OPEN Mężczyzn

OPEN Kobiet

Nagrody nieodebrane podczas dekoracji przepadają

 1. Warunkiem uczestnictwa w biegach jest podpisanie w biurze zawodów stosownego oświadczenia dotyczącego zgody na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku uczestnika oraz oświadczenia dotyczącego przetwarzania danych osobowych uczestnika.
 2. Warunkiem uczestnictwa w biegach jest również wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika podanych w formularzu zgłoszeniowym, przez administratora danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. oraz ogólnego rozporządzenia o ochronie danych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), którym jest Fundacja Kocham Góry, w celu i w zakresie niezbędnym do realizacji imprezy sportowej, w tym do publikacji danych uczestnika na listach startowych oraz listach z wynikami oraz przesłania rezultatu uczestnika na wskazany podczas rejestracji nr telefonu.
 3. Uczestnikowi przysługuje prawo żądania dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przeniesienia danych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne i niezbędne do uczestnictwa w imprezie sportowej.
 4. Dane uczestnika mogą być przekazywane podmiotom współpracującym przy realizacji imprezy i akcji z nią związanych, na podstawie odpowiednich umów powierzenia.
 5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji imprezy, szczegóły przechowywania konkretnych danych określa Polityka Prywatności.
 6. Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących uczestnika narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. lub przepisy ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.
 7. Administrator może przetwarzać dane osobowe w związku z organizacją imprezy Etapowa Triada także we współpracy z innymi osobami, np. wolontariuszami, które to osoby realizują czynności związane z organizacją i przebiegiem imprezy.
 8. Szczegóły dotyczące ochrony danych osobowych uczestnika określa Polityka Prywatności.
 1. Odbiór pakietów startowych tylko w godzinach pracy Biura Zawodów.
 2. Organizator nie odpowiada za zaginięcie przekazu pocztowego lub przelewu bankowego z winy poczty lub banku.
 3. Organizator zastrzega sobie możliwość zwolnienia z opłaty startowej specjalnie zaproszonych gości. Organizator zastrzega sobie prawo do obniżenia opłaty startowej wolontariuszom oraz innym osobom pomocnym w organizacji biegu.
 4. Uczestnik biegu ponosi pełną odpowiedzialność za własne działania i winien stosować się do przepisów ruchu drogowego, oraz wskazań osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, służb porządkowych i osób działających w imieniu organizatora.
 5. Zabrania się startu zawodnikom będącym pod wpływem alkoholu, bądź innych środków odurzających.
 6. Uczestnicy pokonujący dystans w sposób niedozwolony zostaną zdyskwalifikowani.
 7. Służby zabezpieczające trasę biegu, służby medyczne oraz Organizator mają prawo zakazać dalszego kontynuowania biegu przez zawodnika u którego zachodzi podejrzenie złego stanu zdrowia lub głębokiego wyczerpania zagrażającego zdrowiu zawodnika. Decyzja jest niepodważalna.
 8. Podczas biegu uczestnicy muszą posiadać numery startowe przekazane przez organizatora. Zasłanianie numeru startowego w części lub w całości jest niedopuszczalne pod karą dyskwalifikacji.
 9. Warunkiem sklasyfikowania zawodnika jest przebiegnięcie po zatwierdzonej trasie i ukończenie biegu w regulaminowym czasie.
 10. Zabrania się używania na trasie biegu jakichkolwiek pojazdów, poza pojazdami organizatora oraz odpowiednich służb kierujących ruchem. Zabroniony jest również start ze zwierzętami.
 11. Uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko. Oświadczenie dotyczące startu na własną odpowiedzialność będzie podpisywane przed wydaniem numeru startowego.
 12. Organizator zaleca uczestnikom wykonanie profilaktycznych badań lekarskich mogących potwierdzić brak przeciwwskazań do udziału w Biegu.
 13. Uczestnicy na mecie zwracają chipy pomiarowe. Uczestnicy, którzy nie zwrócą chipa pomiarowego na mecie zobowiązują się do zapłacenia kary finansowej w wysokości 100 złotych.
 14. Uczestnicy odpowiadają finansowo za wyrządzone przez siebie szkody powstałe na terenie bazy zawodów.
 15. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie oraz zmian trasy. Wiążąca i ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora. O zmianach w regulaminie Organizator będzie informował na stronie internetowej.
 16. W sprawach nieujętych regulaminem rozstrzyga Organizator.