Regulamin Lisiecki Bieg Mikołajów

Regulamin Lisieckiego Biegu Mikołajów

PROGRAM

27.11.2022 (Niedziela)

09:00 – 10:30 Biuro zawodów (okolica Szkoły Podstawowej w Piekarach, Piekary 100)

11:00 Start 5km, 10 km i Półmaratonu

12:15 Dekoracja 5 km i 10 km

13:00 Dekoracja Półmaraton

Do wyboru podczas Lisieckiego Biegu Mikołajów 2022 są następujące dystanse:

 • 5km
 • 10 km
 • półmaraton

Planowana trasa będzie przebiegała po terenie wałów nadwiślańskich na terenie Gminy Liszki.

Większość nawierzchni stanowią ścieżki nieutwardzone oraz trawiaste.

LIMIT UCZESTNIKÓW

Łącznie 360 osób na wszystkich dystansach

W biurze zawodów przygotowane zostanie 10 dodatkowych pakietów startowych.

Zapisy elektroniczne trwają do 23 listopada lub do wyczerpania puli 360 miejsc (decyduje kolejność wpłat).

LIMIT WIEKOWY

Dla dystansów 10km oraz Półmaratonu minimalny wiek uczestnika wynosi 18 lat, natomiast dla dystansu 5km limit wieku to 14 lat. Osoby poniżej 18 roku życia startują za zgodą rodzica/opiekuna, którą należy okazać w biurze zawodów przy odbiorze pakietu startowego.

Pakiet startowy:
– przygotowanie zawodów, uzyskanie niezbędnych zgód,
– przeprowadzenie oraz zabezpieczenie zawodów,
– bezzwrotny numer startowy,
– poczęstunek na mecie,
– pamiątkowy medal,

– gadżet biegu – świąteczno-mikołajkowa OPASKA do biegania,

– chip pomiarowy zwrotny na mecie

DOBIERZ DO PAKIETU W TRAKCIE REJESTRACJI:

Chusta Mikołaja – 39,90zł

Covid-19
1. Bieg odbędzie się z zachowaniem aktualnie obowiązujących obostrzeń:
– w przypadku ograniczenia dopuszczalnej ilości osób poniżej ogólnej liczby zgłoszonych zawodników w danym biegu starty odbędą się w seriach.

2. W przypadku całkowitego zakazu zgromadzeń bieg odbędzie się w formule indywidualnej na czas (zawodnicy startują pojedynczo, klasyfikacja wg czasu netto)

3. W przypadku konieczności odwołania biegu uczestnik ma dwie opcje:
1. Zwrot całości lub części wpisowego w zależności od daty odwołania – 100%, 80%, 60%. Szczegóły i daty w zakładce „Opłaty startowe”.

Opłata wpisowa zawiera w sobie nie tylko udział w zawodach i pakiet startowy, ale również proces ich przygotowania – część kosztów organizacyjnych jest ponoszona wcześniej.

W biurze zawodów przygotowanych zostanie 10 WOLNYCH pakietów startowych w cenie 5 km (60zł), 10 km (70zł) oraz półmaraton (90zł)

5 km
PAKIET STARTOWY (OPASKA na głowę do biegania + MEDAL)

 • 45 złotych – pierwsze 25 osób – miejsca wyczerpane
 • 49 złotych – kolejne 25 osób – miejsca wyczerpane
 • 55 złotych – kolejne 25 osób – miejsca wyczerpane
 • 59 złotych – kolejne 25 osób
 • 65 złotych – do końca zapisów lub wyczerpania limitu miejsc

10 KM
PAKIET STARTOWY (OPASKA na głowę do biegania + MEDAL)

 • 45 złotych – pierwsze 25 osób – miejsca wyczerpane
 • 49 złotych – kolejne 25 osób – miejsca wyczerpane
 • 55 złotych – kolejne 25 osób – miejsca wyczerpane
 • 59 złotych – kolejne 25 osób – miejsca wyczerpane
 • 65 złotych – do końca zapisów lub wyczerpania limitu miejsc

PÓŁMARATON

PAKIET STARTOWY (OPASKA na głowę do biegania + MEDAL)

 • 55 złotych  – pierwsze 25 osób – miejsca wyczerpane
 • 59 złotych – kolejne 25 osób – miejsca wyczerpane
 • 69 złotych – kolejne 25 osób – miejsca wyczerpane
 • 79 złotych – kolejne 25 osób
 • 85 złotych – do końca zapisów lub wyczerpania limitu miejsc

DOBIERZ DO PAKIETU W TRAKCIE REJESTRACJI:

Chusta Mikołaja – 39,90zł

W przypadku wybrania opcji zwrotu opłaty obowiązują następujące terminy i wysokości zwrotów:

Do 1.11.2022 – 80% zwrotu

Do 11.11.2022 – 60% zwrotu

Po 11.11.2022 zwroty nie będą możliwe.

Jeśli z przyczyn losowych nie możesz wystartować w biegu, a masz znajomego biegacza który chętnie wystartuje na twoim miejscu – napisz do nas tourdemalopolska@gmail.com.

Zamiany można dokonać w nieprzekraczalnym terminie do 17.11.2022. W biurze zawodów zamiana nie będzie możliwa.

Wyposażenie obowiązkowe:

– numer startowy wraz ze zwrotnym chipem pomiarowym

Wyposażenie zalecane:

– buty dostosowane do biegania w terenie crossowym (błoto, ścieżki polne, ewentualnie śnieg)

5 km – 45 minut

10 km – 1 godzina 30 minut


Półmaraton – 3 godziny 15 minut

5 km – brak punktów odżywczych

10 km – około 8 km

Półmaraton – około 8 km oraz około 16 km

KLASYFIKACJA OPEN

Klasyfikacja Generalna (OPEN), miejsca 1-3 symboliczne nagrody rzeczowe, wg czasów brutto

OPEN Mężczyzn

OPEN Kobiet

Nagrody nieodebrane podczas dekoracji przepadają

 1. Warunkiem uczestnictwa w biegach jest podpisanie w biurze zawodów stosownego oświadczenia dotyczącego zgody na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku uczestnika oraz oświadczenia dotyczącego przetwarzania danych osobowych uczestnika.
 2. Warunkiem uczestnictwa w biegach jest również wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika podanych w formularzu zgłoszeniowym, przez administratora danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. oraz ogólnego rozporządzenia o ochronie danych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), którym jest Fundacja Kocham Góry, w celu i w zakresie niezbędnym do realizacji imprezy sportowej, w tym do publikacji danych uczestnika na listach startowych oraz listach z wynikami oraz przesłania rezultatu uczestnika na wskazany podczas rejestracji nr telefonu.
 3. Uczestnikowi przysługuje prawo żądania dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przeniesienia danych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne i niezbędne do uczestnictwa w imprezie sportowej.
 4. Dane uczestnika mogą być przekazywane podmiotom współpracującym przy realizacji imprezy i akcji z nią związanych, na podstawie odpowiednich umów powierzenia.
 5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji imprezy, szczegóły przechowywania konkretnych danych określa Polityka Prywatności.
 6. Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących uczestnika narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. lub przepisy ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.
 7. Administrator może przetwarzać dane osobowe w związku z organizacją imprezy Etapowa Triada także we współpracy z innymi osobami, np. wolontariuszami, które to osoby realizują czynności związane z organizacją i przebiegiem imprezy.
 8. Szczegóły dotyczące ochrony danych osobowych uczestnika określa Polityka Prywatności.
 1. Odbiór pakietów startowych tylko w godzinach pracy Biura Zawodów.
 2. Organizator nie odpowiada za zaginięcie przekazu pocztowego lub przelewu bankowego z winy poczty lub banku.
 3. Organizator zastrzega sobie możliwość zwolnienia z opłaty startowej specjalnie zaproszonych gości. Organizator zastrzega sobie prawo do obniżenia opłaty startowej wolontariuszom oraz innym osobom pomocnym w organizacji biegu.
 4. Uczestnik biegu ponosi pełną odpowiedzialność za własne działania i winien stosować się do przepisów ruchu drogowego, oraz wskazań osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, służb porządkowych i osób działających w imieniu organizatora.
 5. Zabrania się startu zawodnikom będącym pod wpływem alkoholu, bądź innych środków odurzających.
 6. Uczestnicy pokonujący dystans w sposób niedozwolony zostaną zdyskwalifikowani.
 7. Służby zabezpieczające trasę biegu, służby medyczne oraz Organizator mają prawo zakazać dalszego kontynuowania biegu przez zawodnika u którego zachodzi podejrzenie złego stanu zdrowia lub głębokiego wyczerpania zagrażającego zdrowiu zawodnika. Decyzja jest niepodważalna.
 8. Podczas biegu uczestnicy muszą posiadać numery startowe przekazane przez organizatora. Zasłanianie numeru startowego w części lub w całości jest niedopuszczalne pod karą dyskwalifikacji.
 9. Warunkiem sklasyfikowania zawodnika jest przebiegnięcie po zatwierdzonej trasie i ukończenie biegu w regulaminowym czasie.
 10. Zabrania się używania na trasie biegu jakichkolwiek pojazdów, poza pojazdami organizatora oraz odpowiednich służb kierujących ruchem. Zabroniony jest również start ze zwierzętami.
 11. Uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko. Oświadczenie dotyczące startu na własną odpowiedzialność będzie podpisywane przed wydaniem numeru startowego.
 12. Organizator zaleca uczestnikom wykonanie profilaktycznych badań lekarskich mogących potwierdzić brak przeciwwskazań do udziału w Biegu.
 13. Uczestnicy na mecie zwracają chipy pomiarowe. Uczestnicy, którzy nie zwrócą chipa pomiarowego na mecie zobowiązują się do zapłacenia kary finansowej w wysokości 100 złotych.
 14. Uczestnicy odpowiadają finansowo za wyrządzone przez siebie szkody powstałe na terenie bazy zawodów.
 15. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie oraz zmian trasy. Wiążąca i ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora. O zmianach w regulaminie Organizator będzie informował na stronie internetowej.
 16. W sprawach nieujętych regulaminem rozstrzyga Organizator.