Regulamin Summer Run


Wielkie wakacyjne bieganie!

Co? Gdzie? Kiedy?

Bieg na dystansie 10 KM

Gródek nad Dunajcem

24 czerwca 2018 (niedziela)

Patronat honorowy:

Marszałek Województwa Małopolskiego – Jacek Krupa

Starosta Powiatu Nowosądeckiego – Marek Pławiak

Wójt Gminy Gródek nad Dunajcem – Józef Tobiasz

Sponsorzy główni:

1. PROGRAM

23.06.2018 (Sobota)

18:00 – 19:00 – Biuro zawodów (Hala sportowa w Gródku nad Dunajcem)

24.06.2018 (Niedziela)

08:00 – 10:15 Biuro zawodów (Hala sportowa w Gródku nad Dunajcem, Gródek nad Dunajcem 195)

10:45 Start Biegu na dystansie 10 km

12:15 Limit czasu na ukończenie biegu ( 1h i 30 min)

13:00 Zakończenie, dekoracja + losowanie

 

2. TRASA

Przebieg trasy został zaprezentowany w zakładce: TRASA I PROFIL

Limit czasu na ukończenie biegu wynosi 1 godzina 30 minut.

 

3. ZAPISY

Prawo startu w Biegu mają wyłącznie osoby, które ukończyły 14 lat.

Osoby niepełnoletnie zobowiązuje się do przedstawienia Oświadczenia Rodzica lub Opiekuna Prawnego o zdolności dziecka do udziału w biegu.

Tekst oświadczenia:

Wyrażam zgodę na udział mojego syna/córki ……. (imię i nazwisko) w biegu Summer RUN (w dniu 24.06.2018). Oświadczam, że nie ma przeciwwskazań lekarskich, aby moje dziecko  uczestniczyło w zawodach sportowych, oraz biorę pełna odpowiedzialność za start dziecka w zawodach.

Czytelny podpis rodzica, data, miejsce

W Biegu mogą wziąć udział osoby, które wypełniły formularz zgłoszeniowy (w formie elektronicznej lub w biurze zawodów) oraz dokonały opłaty wpisowej.

Wpłat dokonujemy przez system elektroniczny.

Jeśli nie posiadasz konta w systemie zapisów to opłacić start w biegu możesz tylko bezpośrednio po wypełnieniu formularza zapisów.

Jeśli posiadasz konto w systemie zapisów to opłacić start możesz w każdym momencie.

Czy można odebrać pakiet za inną osobę?

Tak wystarczy mieć ze sobą upoważnienie od tej osoby o treści:

Ja ………………………………..(imię i nazwisko osoby upoważniającej) upoważniam do odbioru swojego pakietu startowego ………………………………….. (imię i nazwisko osoby która odbierze pakiet) na bieg Summer RUN 2018. Podpis.

Uwaga! osoba odbierająca pakiet musi mieć ze sobą dokument potwierdzający tożsamość.

4. PAKIET STARTOWY

 • Ręcznik sportowy (100×50) z logo TdM
 • Numer startowy, chip pomiarowy
 • Pyszny, słodki poczęstunek
 • Każdy uczestnik, który ukończy bieg w regulaminowym czasie otrzyma na mecie pamiątkowy medal
 • Bezpłatne wejście na plaże (z numerem startowym)
 • Zabezpieczenie medyczne

5. OPŁATY

 • 39 złotych – promocyjna opłata dla pierwszych 150 osób
 • 49 złotych – do 31 maja
 • 59 złotych – do 19 czerwca
 • 60 złotych – biuro zawodów na Hali w Gródku nad Dunajcem

W biurze zawodów w dniu biegu również istnieje możliwość zapisania się oraz wpłacenia opłaty startowej!

Pakiety startowe można odbierać tylko w Biurze Zawodów.

Limit uczestników Biegu wynosi 500 osób.

Opłat dokonujemy przez system elektroniczny.

Jeśli nie posiadasz konta w systemie zapisów to opłacić start w biegu możesz tylko bezpośrednio po wypełnieniu formularza zapisów.

Jeśli posiadasz konto w systemie zapisów to opłacić start możesz w każdym momencie.

W przypadku nie pojawienia się potwierdzenia wpłaty na liście startowej prosimy o kontakt – tourdemalopolska@gmail.com. Organizator nie odpowiada za zaginięcie przekazu pocztowego lub przelewu bankowego z winy poczty lub banku.

W przypadku chęci otrzymania faktury prosimy o mail w ciągu 2 tygodni od dokonania opłaty.

Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi. Nie ma możliwości przeniesienia opłaty na kolejną imprezę cyklu. Istnieje możliwość przeniesienia opłaty na inną osobę. Szczegóły poniżej.

Organizator zastrzega sobie możliwość zwolnienia z opłaty startowej specjalnie zaproszonych gości. Organizator zastrzega sobie prawo do obniżenia opłaty startowej wolontariuszom oraz innym osobom pomocnym w organizacji biegu.

 

6. ZAMIANA ZAWODNIKA

Jeśli z przyczyn losowych nie możesz wystartować w biegu, a masz znajomego biegacza który chętnie wystartuje na twoim miejscu – napisz do nas tourdemalopolska@gmail.com.

Zmiana jest bezpłatna do 31 maja Po tym terminie pobierana jest opłata manipulacyjna za zmianę zawodnika w wysokości 15 zł.

Zamiany można dokonać w nieprzekraczalnym terminie do 19 czerwca (liczy się data dokonania opłaty manipulacyjnej).

 

7. KLASYFIKACJE I NAGRODY

Tak jak w ubiegłym roku stawiamy na zabawę w kategorii drużynowej. W tym roku na podium zaprosimy aż 30 drużyn – czyli 120 osób!

Drużynę tworzy 4 uczestników biegu głównego, w tym, co najmniej jedna kobieta.

Zgłoszenia drużyny dokonuje kapitan wysyłając skład oraz nazwę na adres – tourdemalopolska@gmail.com

Dodatkowo symbolicznymi nagrodami rzeczowymi udekorowane zostaną miejsca I-III w klasyfikacji OPEN kobiet i mężczyzn.

Osoby, które ni odbiorą nagród podczas dekoracji – prosimy o zgłoszenie mailowe w terminie do 2 tygodni po biegu. Po tym terminie nagrody przepadają.

8. LOSOWANIE

Losowanie odbędzie się bezpośrednio po dekoracji (start dekoracji o godzinie 13:00, osoby które chcą brać udział w losowaniu muszą zjawić się o tej godzinie na Hali Sportowej).

Losowanie odbędzie się wg numerów startowych osób startujących w biegu.

W przypadku nieobecności losowanej osoby, po trzykrotnym odczytaniu numeru startowego nagroda przepada, losowany jest kolejny numer startowy, aż do wylosowania wszystkich nagród.

Aby wygrać należy osobiście być na losowaniu.

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • Warunkiem sklasyfikowania zawodnika jest przebiegnięcie po zatwierdzonej trasie i ukończenie biegu w regulaminowym czasie 1 godzina i 30 minut.
 • Zawodnicy, którzy nie ukończą biegu do godziny 12.15 są zobowiązani do przerwania biegu i opuszczenia trasy. Ktokolwiek pozostanie na trasie po upływie tego czasu, ponosi za to odpowiedzialność własną, stosownie do obowiązujących przepisów ruchu drogowego oraz Kodeksu Cywilnego.
 • Uczestnicy na mecie zwracają chipy pomiarowe. Uczestnicy, którzy nie zwrócą chipa pomiarowego na mecie zobowiązują się do zapłacenia kary finansowej w wysokości 100 złotych.
 • Uczestnik biegu ponosi pełną odpowiedzialność za własne działania i winien stosować się do przepisów ruchu drogowego, oraz wskazań osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, służb porządkowych i osób działających w imieniu organizatora.
 • Zabrania się startu zawodnikom będącym pod wpływem alkoholu, bądź innych środków odurzających.
 • Uczestnicy pokonujący dystans w sposób niedozwolony zostaną zdyskwalifikowani.
 • Podczas biegu uczestnicy muszą posiadać numery startowe przekazane przez organizatora, przypięte z przodu do koszulki startowej, lub na spodenki. Osoby biegnące bez koszulki prosimy o zgłoszenie się w biurze zawodów w celu napisania numeru startowego na ciele markerem. Osoby bez koszulki mogą również skorzystać ze specjalnych pasków na numer startowy.
 • Zabrania się używania na trasie biegu jakichkolwiek pojazdów, poza pojazdami organizatora oraz odpowiednich służb kierujących ruchem. Zabroniony jest również start ze zwierzętami.
 • Zabronione jest używanie nazw wulgarnych jako nazwa klubu.
 • Uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko. Oświadczenie dotyczące startu na własną odpowiedzialność będzie podpisywane przed wydaniem numeru startowego.
 • Organizator zaleca uczestnikom wykonanie profilaktycznych badań lekarskich mogących potwierdzić brak przeciwwskazań do udziału w Biegu.
 • Uczestnicy odpowiadają finansowo za wyrządzone przez siebie szkody powstałe na terenie Zespołu Szkół.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie. Wiążąca i ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora. O zmianach w regulaminie Organizator będzie informował na stronach internetowych.
 • W sprawach nieujętych regulaminem rozstrzyga Organizator.

Organizator:

Runonline.pl – Centrum Treningu Biegowego

Fundacja Kocham Góry

Kontakt:

tourdemalopolska@gmail.com