Regulamin ITAKA Tarnowska Dyszka 2018


Wielkie zakończenie sezonu biegowego!

Co? Gdzie? Kiedy?

Bieg na dystansie 10 km

TARNÓW, Centrum Handlowe Gemini Park, ul. Nowodąbrowska 127

4 listopada 2018 (niedziela), start biegu 9:30

Patronat honorowy:

Marszałek Województwa Małopolskiego – Jacek Krupa

Marszałek Małopolski – Piotr Ćwik

Prezydent Miasta Tarnowa – Roman Ciepiela

1. PROGRAM

03.11.2018 (Sobota)

15:00 – 17:00  Biuro zawodów (Siemacha Spot Tarnów, budynek obok Gemini Park)

04.11.2018 (Niedziela)

07:00 – 09:00 Biuro zawodów (Gemini Park Tarnów, ul. Nowodąbrowska 127, strefa jedzeniowa)

09:30 Start Biegu na dystansie 10 km (Parking przed Gemini Park Tarnów)

10:50 Limit czasu na ukończenie biegu ( 1h i 20 min)

11:00 Zakończenie, dekoracja, losowanie nagród

2. TRASA

Przebieg trasy został zaprezentowany w zakładce: TRASA I PROFIL

Limit czasu na ukończenie biegu wynosi 1 godz. 20 min.

Długość trasy wynosi 10km i została wyznaczona z zachowaniem reguł ujętych w przepisach PZLA.

 • odległość startu od mety – poniżej długości połowy trasy – około 400m (max 5km),
 • różnica wysokości Mety względem Startu wynosi -0,2 m (max -10m),
 • pomiar skalibrowanym kołem mierniczym.

3. ZAPISY

Prawo startu w Biegu mają wyłącznie osoby, które ukończyły 14 lat.

Osoby niepełnoletnie zobowiązuje się do przedstawienia Oświadczenia Rodzica lub Opiekuna Prawnego o zdolności dziecka do udziału w biegu.

Tekst oświadczenia:

Wyrażam zgodę na udział mojego syna/córki ……. (imię i nazwisko) w biegu ITAKA Tarnowska Dyszka (w dniu 4.11.2018). Oświadczam, że nie ma przeciwwskazań lekarskich, aby moje dziecko  uczestniczyło w zawodach sportowych, oraz biorę pełna odpowiedzialność za start dziecka w zawodach.

Czytelny podpis rodzica, data, miejsce

W Biegu mogą wziąć udział osoby, które wypełniły formularz zgłoszeniowy (w formie elektronicznej lub w biurze zawodów) oraz dokonały opłaty wpisowej.

Wpłat dokonujemy przez system elektroniczny.

Jeśli nie posiadasz konta w systemie zapisów to opłacić start w biegu możesz tylko bezpośrednio po wypełnieniu formularza zapisów.

Jeśli posiadasz konto w systemie zapisów to opłacić start możesz w każdym momencie.

Czy można odebrać komuś pakiet?

Tak wystarczy mieć ze sobą upoważnienie od tej osoby o treści:

Ja ………………………………..(imię i nazwisko osoby upoważniającej) upoważniam do odbioru swojego pakietu startowego ………………………………….. (imię i nazwisko osoby która odbierze pakiet) na bieg ITAKA Tarnowska Dyszka 2018.

Czytelny podpis osoby która upoważnia do odbioru, data, miejsce

Uwaga! osoba odbierająca pakiet musi mieć ze sobą swój dokument potwierdzający tożsamość.

4.AKCJA CHARYTATYWNA

Od samego początku bardzo ważnym aspektem biegu w Tarnowie jest akcja charytatywna. Podczas dwóch poprzednich edycji udało się uzbierać łączną kwotę 10 000 złotych, które zostały przekazane na leczenie małej Karolinki i Jacka. Wspólnymi siłami postaramy się również w tym roku pomóc kolejnemu małemu potrzebującemu.

Jak pomóc?

Są dwa sposoby:

 • Wykupić rozszerzony o dodatkowy gadżet PAKIET POMAGAM (informacje w dalszej części regulaminu)
 • Wykupić los na loterii za dowolną kwotę (od 1 zł). W ramach loterii do wygrania będzie m.in.  bon na wycieczkę marzeń z biurem podróży ITAKA o wartości 3 000zł.

Cała kwota uzyskana ze sprzedaży koszulek z Pakietu Pomagam oraz losów zostanie przekazana na leczenie.

 

5. PAKIET STARTOWY

Uczestnicy biegu mają do wyboru dwa rodzaje pakietów startowych:

PAKIET STANDARD

 • Limitowaną opaskę sportową firmy Runspiration
 • Numer startowy wraz z chipem pomiarowym (bezzwrotny)
 • Poczęstunek
 • Każdy uczestnik, który ukończy bieg w regulaminowym czasie otrzyma na mecie pamiątkowy medal
 • Zabezpieczenie medyczne

PAKIET POMAGAM

 • Limitowana koszulka techniczna firmy Runspiration
 • Limitowaną opaskę sportową firmy Runspiration
 • Numer startowy wraz z chipem pomiarowym (bezzwrotny)
 • Poczęstunek
 • Każdy uczestnik, który ukończy bieg w regulaminowym czasie otrzyma na mecie pamiątkowy medal
 • Zabezpieczenie medyczne

         

6. OPŁATY

PAKIET STANDARD

 • 35 złotych – dla pierwszych 150 zapisanych*
 • 39 złotych – dla zapisanych od 151 do 400*
 • 49 złotych – do 8 października
 • 59 złotych – do 18 października
 • 69 złotych – do 31 października
 • 70 złotych – w Biurze Zawodów

PAKIET POMAGAM

 • 65 złotych – dla pierwszych 150 zapisanych*
 • 69 złotych – dla zapisanych od 151 do 400*
 • 79 złotych – do 8 października
 • 89 złotych – do 18 października
 • 99 złotych – do 25 października (po tym terminie dostępny będzie tylko pakiet standard)

*Liczy się łączna liczba kupionych pakietów STANDARD oraz POMAGAM

Tylko osoby opłacone do 31 października mają gwarancję pełnego pakietu startowego (opaska).

Pakiety startowe można odbierać tylko w biurze zawodów.

Limit uczestników Biegu wynosi 900 osób. Po wyczerpaniu limitu miejsc zapisy zostaną wstrzymane.

Wpłat dokonujemy przez system elektroniczny.

Jeśli nie posiadasz konta w systemie zapisów to opłacić start w biegu możesz tylko bezpośrednio po wypełnieniu formularza zapisów.

Jeśli posiadasz konto w systemie zapisów to opłacić start możesz w każdym momencie.

W przypadku nie pojawienia się potwierdzenia wpłaty na liście startowej prosimy o kontakt – tourdemalopolska@gmail.com. Organizator nie odpowiada za zaginięcie przekazu pocztowego lub przelewu bankowego z winy poczty lub banku.

W przypadku chęci otrzymania faktury prosimy o mail w ciągu 2 tygodni po dokonaniu opłaty.

Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi. Nie ma możliwości przeniesienia opłaty na kolejną imprezę cyklu. Istnieje możliwość przeniesienia opłaty na inną osobę. Szczegóły poniżej.

Organizator zastrzega sobie możliwość zwolnienia z opłaty startowej specjalnie zaproszonych gości. Organizator zastrzega sobie prawo do obniżenia opłaty startowej wolontariuszom oraz innym osobom pomocnym w organizacji biegu.

7. ZAMIANA ZAWODNIKA

Jeśli z przyczyn losowych nie możesz wystartować w biegu, a masz znajomego biegacza który chętnie wystartuje na twoim miejscu – napisz do nas tourdemalopolska@gmail.com.

Zamiany można dokonać do 31.10. W biurze zawodów zamiana nie będzie możliwa.

Zamiana jest bezpłatna do 18.10.  Po tym terminie pobierana jest opłata manipulacyjna za zmianę zawodnika w wysokości 15 zł.

8. KLASYFIKACJE I NAGRODY

Klasyfikacja Generalna (OPEN do 45 lat – rocznik 1974 i młodsi), miejsca 1-5, nagrody rzeczowe, wg czasów brutto

 • Mężczyźni
 • Kobiety

Klasyfikacja Generalna (OPEN powyżej 45 lat – rocznik 1973 i starsi – MASTERS), miejsca 1-5, nagrody rzeczowe, wg czasów brutto

 • Mężczyźni
 • Kobiety

Nagrody w kategorii Open i Open Masters będą takie same.

Klasyfikacja dodatkowa, miejsca 1-3, nagrody rzeczowe, wg czasu netto

 • Mieszkaniec oraz Mieszkanka Miasta Tarnowa

Nagrody w klasyfikacji Mieszkaniec/Mieszkanka Miasta Tarnowa dublują się z klasyfikacją Open i Open Masters.

Osoby, które nie odbiorą nagród podczas dekoracji – prosimy o zgłoszenie mailowe w terminie do 2 tygodni po biegu. Po tym terminie nagrody przepadają.

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • Warunkiem sklasyfikowania zawodnika jest przebiegnięcie po zatwierdzonej trasie i ukończenie biegu w regulaminowym czasie 1 godzina i 20 minut.
 • Zawodnicy, którzy nie ukończą biegu do godziny 10.50 są zobowiązani do przerwania biegu i opuszczenia trasy. Ktokolwiek pozostanie na trasie po upływie tego czasu, ponosi za to odpowiedzialność własną, stosownie do obowiązujących przepisów ruchu drogowego oraz Kodeksu Cywilnego.
 • Uczestnik biegu ponosi pełną odpowiedzialność za własne działania i winien stosować się do przepisów ruchu drogowego, oraz wskazań osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, służb porządkowych i osób działających w imieniu organizatora.
 • Zabrania się startu zawodnikom będącym pod wpływem alkoholu, bądź innych środków odurzających.
 • Uczestnicy pokonujący dystans w sposób niedozwolony zostaną zdyskwalifikowani.
 • Podczas biegu uczestnicy muszą posiadać numery startowe przekazane przez organizatora, przypięte z przodu do koszulki startowej, lub na spodenki. Uczestnicy mogą również skorzystać ze specjalnych pasków na numer startowy.
 • Zabrania się używania na trasie biegu jakichkolwiek pojazdów, poza pojazdami organizatora oraz odpowiednich służb kierujących ruchem. Zabroniony jest również start ze zwierzętami.
 • Uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko. Oświadczenie dotyczące startu na własną odpowiedzialność będzie podpisywane przed wydaniem numeru startowego.
 • Organizator zaleca uczestnikom wykonanie profilaktycznych badań lekarskich mogących potwierdzić brak przeciwwskazań do udziału w Biegu.
 • Uczestnicy odpowiadają finansowo za wyrządzone przez siebie szkody powstałe na terenie Zespołu Szkół.
 • Zawodnik zapisany jako anonimowy nie wyświetla się na liście startowej w internecie. Natomiast imię i nazwisko wyświetla się na liście w biurze zawodów oraz na liście z wynikami.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie. Wiążąca i ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora. O zmianach w regulaminie Organizator będzie informował na stronach internetowych.
 • W sprawach nieujętych regulaminem rozstrzyga Organizator.

Organizator:

Runonline.pl – Centrum Treningu Biegowego

Fundacja Kocham Góry

Kontakt:

tourdemalopolska@gmail.com