WIELKIE BIEGANIE W TARNOWIE!

ROZGRZEJMY JESIEŃ!

Regulamin ITAKA Tarnowska Dyszka 2019

26.10.2019 (Sobota)

18:00 – 21:00  Biuro zawodów (Gemini Park Tarnów, ul. Nowodąbrowska 127, strefa jedzeniowa);

27.10.2019 (Niedziela)

07:00 – 09:00 Biuro zawodów (Gemini Park Tarnów, ul. Nowodąbrowska 127, strefa jedzeniowa);

09:30 Start Biegu na dystansie 10 km (Parking przed Gemini Park Tarnów);

10:50 Limit czasu na ukończenie biegu ( 1h i 20 min);

11:15 Zakończenie, dekoracja, losowanie nagród;

Przebieg trasy został zaprezentowany w zakładce: TRASA 

Limit czasu na ukończenie biegu wynosi 1 godz. 20 min.

Długość trasy wynosi 10km i została wyznaczona z zachowaniem reguł ujętych w przepisach PZLA.

 • odległość startu od mety – poniżej długości połowy trasy – około 400m (max 5km),
 • różnica wysokości Mety względem Startu wynosi -0,2 m (max -10m),
 • pomiar skalibrowanym kołem mierniczym.

Zapisy trwają.

Prawo startu w Biegu mają wyłącznie osoby, które ukończyły 14 lat.

Osoby niepełnoletnie zobowiązuje się do przedstawienia Oświadczenia Rodzica lub Opiekuna Prawnego o zdolności dziecka do udziału w biegu.

Tekst oświadczenia:

Wyrażam zgodę na udział mojego syna/córki ……. (imię i nazwisko) w biegu ITAKA Tarnowska Dyszka (w dniu 27.10.2019). Oświadczam, że nie ma przeciwwskazań lekarskich, aby moje dziecko  uczestniczyło w zawodach sportowych, oraz biorę pełna odpowiedzialność za start dziecka w zawodach.

Czytelny podpis rodzica, data, miejsce

W Biegu mogą wziąć udział osoby, które wypełniły formularz zgłoszeniowy (w formie elektronicznej lub w biurze zawodów) oraz dokonały opłaty wpisowej.

Wpłat dokonujemy przez system elektroniczny.

Jeśli nie posiadasz konta w systemie zapisów to opłacić start w biegu możesz tylko bezpośrednio po wypełnieniu formularza zapisów.

Jeśli posiadasz konto w systemie zapisów to opłacić start możesz w każdym momencie.

Czy można odebrać komuś pakiet?

Tak wystarczy mieć ze sobą upoważnienie od tej osoby o treści:

Ja ………………………………..(imię i nazwisko osoby upoważniającej) upoważniam do odbioru swojego pakietu startowego ………………………………….. (imię i nazwisko osoby która odbierze pakiet) na bieg ITAKA Tarnowska Dyszka 2019.

Czytelny podpis osoby która upoważnia do odbioru, data, miejsce

Uwaga! osoba odbierająca pakiet musi mieć ze sobą swój dokument potwierdzający tożsamość.

Od samego początku bardzo ważnym aspektem biegu w Tarnowie jest akcja charytatywna. Podczas trzech poprzednich edycji udało się uzbierać łączną kwotę 15 000 złotych, które zostały przekazane na leczenie małej Karolinki, Jacka, a w zeszłym roku sióstr Mai i Karoliny. Wspólnymi siłami postaramy się również w tym roku pomóc kolejnemu małemu potrzebującemu.

Jak pomóc?

Są dwa sposoby:

 • Wykupić rozszerzony o dodatkowy gadżet PAKIET POMAGAM (informacje w dalszej części regulaminu)
 • Wykupić los na loterii za dowolną kwotę (od 1 zł). W ramach loterii do wygrania będzie m.in.  bon na wycieczkę marzeń z biurem podróży ITAKA o wartości 3 000zł.

Cała kwota uzyskana ze sprzedaży opasek z Pakietu Pomagam oraz losów zostanie przekazana na leczenie.

Uczestnicy biegu mają do wyboru dwa rodzaje pakietów startowych:

PAKIET STANDARD

 • Limitowaną koszulkę techniczną
 • Numer startowy wraz z chipem pomiarowym (bezzwrotny)
 • Poczęstunek
 • Każdy uczestnik, który ukończy bieg w regulaminowym czasie otrzyma na mecie pamiątkowy medal
 • Zabezpieczenie medyczne

PAKIET POMAGAM

 • Limitowana koszulka techniczna
 • Limitowaną opaskę sportową
 • Numer startowy wraz z chipem pomiarowym (bezzwrotny)
 • Poczęstunek
 • Każdy uczestnik, który ukończy bieg w regulaminowym czasie otrzyma na mecie pamiątkowy medal
 • Zabezpieczenie medyczne

Rozmiarówka koszulek:

PAKIET STANDARD

 • 35 złotych – dla pierwszych 100 opłat*  – BRAK MIEJSC
 • 39 złotych – dla opłat od 101 do 400* – BRAK MIEJSC
 • 45 złotych – dla opłat od 401 do 500* – BRAK MIEJSC
 • 49 złotych – dla opłat od 501 do 600* – BRAK MIEJSC
 • 55 złotych – dla opłat od 601 do 700* – BRAK MIEJSC
 • 59 złotych – dla opłat od 701 do 800*

PAKIET POMAGAM

 • 65 złotych – dla pierwszych 100 opłat* – BRAK MIEJSC
 • 69 złotych – dla opłat od 101 do 400* – BRAK MIEJSC
 • 75 złotych – dla opłat od 401 do 500* – BRAK MIEJSC
 • 79 złotych – dla opłat od 501 do 600*  – BRAK MIEJSC
 • 85 złotych – dla opłat od 601 do 700* – BRAK MIEJSC
 • 89 złotych – dla opłat od 701 do 800*

*Liczy się łączna liczba kupionych pakietów STANDARD oraz POMAGAM

Tylko osoby opłacone do 17 października mają gwarancję pełnego pakietu startowego (koszulka).

Pakiety startowe można odbierać tylko w biurze zawodów.

Limit uczestników Biegu wynosi 800 osób. Po wyczerpaniu limitu miejsc zapisy zostaną wstrzymane.

Wpłat dokonujemy przez system elektroniczny.

Jeśli nie posiadasz konta w systemie zapisów to opłacić start w biegu możesz tylko bezpośrednio po wypełnieniu formularza zapisów.

Jeśli posiadasz konto w systemie zapisów to opłacić start możesz w każdym momencie.

W przypadku nie pojawienia się potwierdzenia wpłaty na liście startowej prosimy o kontakt – tourdemalopolska@gmail.com. Organizator nie odpowiada za zaginięcie przekazu pocztowego lub przelewu bankowego z winy poczty lub banku.

W przypadku chęci otrzymania faktury prosimy o mail w ciągu 2 tygodni po dokonaniu opłaty.

Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi. Nie ma możliwości przeniesienia opłaty na kolejną imprezę cyklu. Istnieje możliwość przeniesienia opłaty na inną osobę. Szczegóły poniżej.

Organizator zastrzega sobie możliwość zwolnienia z opłaty startowej specjalnie zaproszonych gości. Organizator zastrzega sobie prawo do obniżenia opłaty startowej wolontariuszom oraz innym osobom pomocnym w organizacji biegu.

Jeśli z przyczyn losowych nie możesz wystartować w biegu, a masz znajomego biegacza który chętnie wystartuje na twoim miejscu – napisz do nas tourdemalopolska@gmail.com.

Zamiany można dokonać do 21.10. W biurze zawodów zamiana nie będzie możliwa.

Zamiana jest bezpłatna do 14.10.  Po tym terminie pobierana jest opłata manipulacyjna za zmianę zawodnika w wysokości 15 zł.

Klasyfikacja Generalna (OPEN do 45 lat – rocznik 1975 i młodsi), miejsca 1-5, nagrody rzeczowe, wg czasów brutto

 • Mężczyźni
 • Kobiety

Klasyfikacja Generalna (OPEN powyżej 45 lat – rocznik 1974 i starsi – MASTERS), miejsca 1-5, nagrody rzeczowe, wg czasów brutto

 • Mężczyźni
 • Kobiety

Nagrody w kategorii Open i Open Masters będą takie same.

Klasyfikacja dodatkowa, miejsca 1-3, nagrody rzeczowe, wg czasu netto

 • Mieszkaniec oraz Mieszkanka Miasta Tarnowa

Nagrody w klasyfikacji Mieszkaniec/Mieszkanka Miasta Tarnowa dublują się z klasyfikacją Open i Open Masters.

Osoby, które nie odbiorą nagród podczas dekoracji – prosimy o zgłoszenie mailowe w terminie do 2 tygodni po biegu. Po tym terminie nagrody przepadają.

1. Warunkiem uczestnictwa w biegach jest podpisanie w biurze zawodów stosownego oświadczenia dotyczącego zgody na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku uczestnika oraz oświadczenia dotyczącego przetwarzania danych osobowych uczestnika.
 
2. Warunkiem uczestnictwa w biegach jest również wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika podanych w formularzu zgłoszeniowym, przez administratora danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. oraz ogólnego rozporządzenia o ochronie danych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), którym jest Fundacja Kocham Góry, w celu i w zakresie niezbędnym do realizacji imprezy sportowej, w tym do publikacji danych uczestnika na listach startowych oraz listach z wynikami oraz przesłania rezultatu uczestnika na wskazany podczas rejestracji nr telefonu.
 
3. Uczestnikowi przysługuje prawo żądania dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przeniesienia danych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne i niezbędne do uczestnictwa w imprezie sportowej.
 
4. Dane uczestnika mogą być przekazywane podmiotom współpracującym przy realizacji imprezy i akcji z nią związanych, na podstawie odpowiednich umów powierzenia.
 
 5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji imprezy, szczegóły przechowywania konkretnych danych określa Polityka Prywatności.
 
6. Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących uczestnika narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. lub przepisy ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.
 
7. Administrator może przetwarzać dane osobowe w związku z organizacją imprezy Etapowa Triada także we współpracy z innymi osobami, np. wolontariuszami, które to osoby realizują czynności związane z organizacją i przebiegiem imprezy.
 
8. Szczegóły dotyczące ochrony danych osobowych uczestnika określa Polityka Prywatności.
 • Warunkiem sklasyfikowania zawodnika jest przebiegnięcie po zatwierdzonej trasie i ukończenie biegu w regulaminowym czasie 1 godzina i 20 minut.
 • Zawodnicy, którzy nie ukończą biegu do godziny 10.50 są zobowiązani do przerwania biegu i opuszczenia trasy. Ktokolwiek pozostanie na trasie po upływie tego czasu, ponosi za to odpowiedzialność własną, stosownie do obowiązujących przepisów ruchu drogowego oraz Kodeksu Cywilnego.
 • Uczestnik biegu ponosi pełną odpowiedzialność za własne działania i winien stosować się do przepisów ruchu drogowego, oraz wskazań osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, służb porządkowych i osób działających w imieniu organizatora.
 • Zabrania się startu zawodnikom będącym pod wpływem alkoholu, bądź innych środków odurzających.
 • Uczestnicy pokonujący dystans w sposób niedozwolony zostaną zdyskwalifikowani.
 • Podczas biegu uczestnicy muszą posiadać numery startowe przekazane przez organizatora, przypięte z przodu do koszulki startowej, lub na spodenki. Uczestnicy mogą również skorzystać ze specjalnych pasków na numer startowy.
 • Zabrania się używania na trasie biegu jakichkolwiek pojazdów, poza pojazdami organizatora oraz odpowiednich służb kierujących ruchem. Zabroniony jest również start ze zwierzętami.
 • Uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko. Oświadczenie dotyczące startu na własną odpowiedzialność będzie podpisywane przed wydaniem numeru startowego.
 • Organizator zaleca uczestnikom wykonanie profilaktycznych badań lekarskich mogących potwierdzić brak przeciwwskazań do udziału w Biegu.
 • Uczestnicy odpowiadają finansowo za wyrządzone przez siebie szkody powstałe na terenie Zespołu Szkół.
 • Zawodnik zapisany jako anonimowy nie wyświetla się na liście startowej w internecie. Natomiast imię i nazwisko wyświetla się na liście w biurze zawodów oraz na liście z wynikami.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie. Wiążąca i ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora. O zmianach w regulaminie Organizator będzie informował na stronach internetowych.
 • W sprawach nieujętych regulaminem rozstrzyga Organizator.

Organizator

Runonline.pl – Centrum Treningu Biegowego

Fundacja Kocham Góry

Kontakt

tourdemalopolska@gmail.com