Regulamin Tropem Wilczym 2018


Dołącz do tysiąca biegaczy i uczcij pamięć

Polskich Bohaterów biegnąc Tropem Wilczym!

Co?

Bieg na dystansie 5 km

Bieg honorowy na dystansie 1963 m

Gdzie?

Muzeum Lotnictwa Polskiego

Al. Jana Pawła II 39 w Krakowie

Kiedy?

4 marca 2018 (niedziela)

Organizatorzy:

RUNONLINE.PL – Centrum Treningu Biegowego

Liceum Ogólnokształcące Zakonu Pijarów

Kontakt:

         TOURDEMALOPOLSKA@GMAIL.COM

 

1. PROGRAM

02.03.2018 (Piątek)

10:00 – 19:00 Biuro zawodów

Liceum Ogólnokształcące Zakonu Pijarów – ul. Akacjowa 5

03.03.2018 (Sobota)

10:00 – 11:00 Biuro zawodów

Liceum Ogólnokształcące Zakonu Pijarów – ul. Akacjowa 5

04.03.2018 (Niedziela)

09:00 – 11:00   – Biuro zawodów

Liceum Ogólnokształcące Zakonu Pijarów – ul. Akacjowa 5

12:00   – Bieg Honorowy na dystansie 1963 metrów

Upamiętnienie daty śmierci ostatniego z Żołnierzy Wyklętych – 1963 rok.   Bieg w formie rozgrzewki. Bez pomiaru czasu. Bez medali na mecie. Bez pakietu startowego.

12:30   – Bieg Główny na dystansie 5 kilometrów – seria 1 (numery 1-500)

13:30   – Bieg Główny na dystansie 5 kilometrów – seria 2 (numery 501-1000)

Bieg główny odbędzie się z elektronicznym pomiarem czasu. Limit czasu na pokonanie trasy wynosi 40 minut. Na bieg główny obowiązują zapisy.

14:30    – Wystąpienia gości, dekoracja, uroczyste zakończenie

9:00 – 17:00 – Możliwość zwiedzania Muzeum Lotnictwa Polskiego (osoby z numerem startowym wejście bezpłatne, osoby towarzyszące opłata promocyjna 7 zł)

 

2. TRASA

Trasa przebiega po pasach startowych lotniska działającego w przeszłości na terenie obecnego Muzeum Lotnictwa Polskiego (al. Jana Pawła II 39, 31-864 Kraków).

Przebieg trasy został zaprezentowany w zakładce: TRASA I PROFIL

Limit czasu na ukończenie biegu wynosi 40 min.

Trasa Biegu Głównego na dystansie 5 km została wyznaczona z zachowaniem reguł ujętych w przepisach PZLA:

 • pomiar skalibrowanym kołem mierniczym,
 • odległość startu od mety – start i meta znajdują się w tym samym miejscu (wartość dopuszczalna: 2,5 km),
 • różnica wysokości Mety względem Startu wynosi 0,0 m (wartość dopuszczalna: 5m).

3. ZAPISY

Dotyczy tylko biegu na 5 km.

Prawo startu w Biegu mają wyłącznie osoby, które urodziły się w roku 2006 lub wcześniej.

Osoby niepełnoletnie zobowiązuje się do przedstawienia Oświadczenia Rodzica lub Opiekuna Prawnego o zdolności dziecka do udziału w biegu. Treść oświadczenia:

“Ja niżej podpisany/podpisana …………………………………… wyrażam zgodę na udział mojego syna/córki ……………………………………. w Biegu Tropem Wilczym w Krakowie, który odbędzie się 4 marca 2018 roku”

Podpis

……………………………………………………..

Wpłat dokonujemy przez system elektroniczny.

Jeśli nie posiadasz konta w systemie zapisów to opłacić start w biegu możesz tylko bezpośrednio po wypełnieniu formularza zapisów.

Jeśli posiadasz konto w systemie zapisów to opłacić start możesz w każdym momencie.

W Biegu mogą wziąć udział osoby, które wypełniły formularz zgłoszeniowy (w formie elektronicznej lub w biurze zawodów) oraz dokonały opłaty wpisowej.

Limit uczestników Biegu wynosi 1000 osób. Po wyczerpaniu limitu miejsc zapisy zostaną wstrzymane.

Pierwsze 500 osób opłaconych pobiegnie w serii numer 1 o godzinie 12:30, kolejne osoby w serii numer 2 o godzinie 13:30.

Czy można odebrać komuś pakiet?

Tak wystarczy mieć ze sobą upoważnienie od tej osoby o treści:

Ja ………………………………..(imię i nazwisko osoby upoważniającej) upoważniam do odbioru swojego pakietu startowego ………………………………….. (imię i nazwisko osoby która odbierze pakiet) na bieg Tropem Wilczym Kraków 2018.

Czytelny podpis osoby która upoważnia do odbioru, data, miejsce

Uwaga! osoba odbierająca pakiet musi mieć ze sobą swój dokument potwierdzający tożsamość.

4. PAKIET STARTOWY

Dotyczy tylko biegu na 5 km.

Uczestnik w ramach opłaty wpisowej otrzymuje:

 • Numer startowy (pamiątkowy,bezzwrotny), chip pomiarowy (zwrotny)
 • Pamiątkowa koszulka
 • Poczęstunek
 • Zabezpieczenie medyczne
 • Elektroniczny pomiar czasu
 • Gadżety okolicznościowe

Każdy uczestnik, który ukończy bieg w regulaminowym czasie otrzyma na mecie pamiątkowy medal.

5. OPŁATY

Dotyczy tylko biegu na 5 km.

Wpisowe na Bieg wynosi 29 złotych. Opłaty dokonujemy poprzez system elektroniczny zaraz po zapisaniu się na bieg. Zapisywać się na bieg internetowo i opłacać start można najpóźniej do 28 lutego 2018. Po opłaceniu nazwisko pojawi się na liście startujących.

W przypadku wolnych miejsc zapisać się i opłacić start będzie można w Biurze Zawodów w piątek oraz w niedzielę (opłata startowa w Biurze Zawodów wynosi 30 zł)

Pakiety startowe można odbierać tylko w biurze zawodów.

W przypadku nie pojawienia się potwierdzenia wpłaty na liście startowej prosimy o kontakt – imprezy.runonline@gmail.com. Organizator nie odpowiada za zaginięcie przekazu pocztowego lub przelewu bankowego z winy poczty lub banku.

Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi.

Organizator zastrzega sobie możliwość zwolnienia z opłaty startowej specjalnie zaproszonych gości. Organizator zastrzega sobie prawo do obniżenia opłaty startowej wolontariuszom oraz innym osobom pomocnym w organizacji biegu.

Istnieje możliwość wystawienia faktury za udział w biegu. Prośbę o wystawienie faktury prosimy wysłać na adres imprezy.runonline@gmail.com najpóźniej 2 tygodnie po uiszczeniu opłaty startowej.

6. ZAMIANA ZAWODNIKA

Jeśli z przyczyn losowych nie możesz wystartować w biegu, a masz znajomego biegacza który chętnie wystartuje na twoim miejscu – napisz do nas tourdemalopolska@gmail.com.

Zamiany można dokonać do 25.02. W biurze zawodów zamiana nie będzie możliwa. Zmiana jest bezpłatna.

7. SZATNIA / DEPOZYT

Szatnie oraz depozyty będą znajdować się w Liceum Ogólnokształcącym Zakonu Pijarów – ul. Akacjowa 5

8. KLASYFIKACJE I NAGRODY

Dotyczy tylko biegu na 5 km.

Klasyfikacja Generalna (OPEN), miejsca 1-3, nagrody rzeczowe, wg czasów brutto:

 •  OPEN Mężczyzn
 •  OPEN Kobiet

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • Warunkiem sklasyfikowania zawodnika jest przebiegnięcie po zatwierdzonej trasie i ukończenie biegu w regulaminowym czasie 40 minut.
 • Uczestnicy na mecie zwracają chipy pomiarowe. Uczestnicy, którzy nie zwrócą chipa pomiarowego na mecie zobowiązują się do zapłacenia kary finansowej w wysokości 100 złotych.
 • Uczestnik biegu ponosi pełną odpowiedzialność za własne działania i winien stosować się do przepisów ruchu drogowego, oraz wskazań osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, służb porządkowych i osób działających w imieniu organizatora.
 • Zabrania się startu zawodnikom będącym pod wpływem alkoholu, bądź innych środków odurzających.
 • Uczestnicy pokonujący dystans w sposób niedozwolony zostaną zdyskwalifikowani.
 • Podczas biegu uczestnicy muszą posiadać numery startowe przekazane przez organizatora, przypięte z przodu do koszulki startowej, lub na spodenki. Uczestnicy mogą również skorzystać ze specjalnych pasków na numer startowy.
 • Zabrania się używania na trasie biegu jakichkolwiek pojazdów, poza pojazdami organizatora oraz odpowiednich służb kierujących ruchem. Zabroniony jest również start ze zwierzętami.
 • Uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko. Oświadczenie dotyczące startu na własną odpowiedzialność będzie podpisywane przed wydaniem numeru startowego.
 • Organizator zaleca uczestnikom wykonanie profilaktycznych badań lekarskich mogących potwierdzić brak przeciwwskazań do udziału w Biegu.
 • Uczestnicy odpowiadają finansowo za wyrządzone przez siebie szkody powstałe na terenie Zespołu Szkół.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie. Wiążąca i ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora. O zmianach w regulaminie Organizator będzie informował na stronach internetowych.
 • W sprawach nieujętych regulaminem rozstrzyga Organizator.

Organizator Główny:

Runonline.pl – Centrum Treningu Biegowego       

Fundacja Kocham Góry       

Kontakt:

e-mail: tourdemalopolska@gmail.com