Regulamin Lisiecki Bieg Mikołajów


CO?

GDZIE?

KIEDY?

Lisiecki Półmaraton Mikołajów (21,0975 km)

Dziesiątka Siemaszki – bieg towarzyszący (10 km)

Gmina Liszki i Gmina Czernichów koło Krakowa

8 grudnia 2019 (niedziela)

07.12.2019 (Sobota)

16:00 – 18:00 Biuro zawodów

08.12.2019 (Niedziela)

07:30 – 9:00 Biuro zawodów

09:45 Start Biegu na dystansie 21,0975 km oraz 10 km

12:45 Limit czasu na ukończenie półmaratonu (3 h), 10 km (1.20 h)

13:00 Zakończenie, dekoracja

UWAGA!!! Dokładne godziny startów oraz pracy biura zawodów zostaną podane do końca września.

Przebieg trasy został zaprezentowany w zakładce: TRASA I PROFIL

Limit czasu na ukończenie biegu wynosi 3 godziny (półmaraton) oraz 1 godzina i 20 minut (10 km)

Prawo startu w Biegu mają wyłącznie osoby, które ukończyły 16 lat (półmaraton) oraz 14 lat (10 km).

Osoby niepełnoletnie zobowiązuje się do przedstawienia Oświadczenia Rodzica lub Opiekuna Prawnego o zdolności dziecka do udziału w biegu.

Tekst oświadczenia:

Wyrażam zgodę na udział mojego syna/córki ……. (imię i nazwisko) w Lisieckim Półmaratonie Mikołajów/Dziesiątce Siemaszki (w dniu 08.12.2019). Oświadczam, że nie ma przeciwwskazań lekarskich, aby moje dziecko  uczestniczyło w zawodach sportowych, oraz biorę pełna odpowiedzialność za start dziecka w zawodach.

Czytelny podpis rodzica, data, miejsce

W Biegu mogą wziąć udział osoby, które wypełniły formularz zgłoszeniowy (w formie elektronicznej lub w biurze zawodów) oraz dokonały opłaty wpisowej.

Wpłat dokonujemy przez system elektroniczny, do którego przekierowani zostaniecie automatycznie po uzupełnieniu formularza zapisów.

Jeśli nie posiadasz konta w systemie zapisów to opłacić start w biegu możesz tylko bezpośrednio po wypełnieniu formularza zapisów.

Jeśli posiadasz konto w systemie zapisów to opłacić start możesz w każdym momencie.

Zgłoszenia można dokonać drogą elektroniczną (link) lub w Biurze Zawodów.

Limit uczestników Biegu wynosi 1000 osób (700 półmaraton i 300 dziesiątka). Po wyczerpaniu limitu miejsc zapisy zostaną wstrzymane (liczy się ilość osób opłaconych, a nie zapisanych).

 

Czy można odebrać pakiet za inną osobę?

Tak wystarczy mieć ze sobą upoważnienie od tej osoby o treści:

Ja ………………………………..(imię i nazwisko osoby upoważniającej) upoważniam do odbioru swojego pakietu startowego ………………………………….. (imię i nazwisko osoby która odbierze pakiet) na Lisiecki Półmaraton Mikołajów/Dziesiątkę Siemaszki 2019.

Czytelny podpis osoby która upoważnia do odbioru, data, miejsce

Uwaga! osoba odbierająca pakiet musi mieć ze sobą swój dokument potwierdzający tożsamość.

Pakiet startowy 

 • Okolicznościowa koszulka
 • Czapka Mikołaja (będzie fajnie jak w niej pobiegniecie!)
 • Numer startowy, chip pomiarowy
 • Wstęp do strefy poczęstunku Lisieckiego Półmaratonu
 • Każdy uczestnik, który ukończy bieg w regulaminowym czasie otrzyma na mecie pamiątkowy medal
 • Zabezpieczenie medyczne
 • Inne elementy pakietu będą podawane na bieżąco

 

 

 

Pakiet premium

Istnieje możliwość rozszerzenia pakietu o przygotowane specjalnie na bieg gadżety:

 • opaska mikołaja (29 złotych)
 • chusta mikołaja  (39 złotych)

Pakiet startowy Półmaraton

 • 49 złotych – pierwszych 50 zgłoszeń  brak miejsc
 • 59 złotych – od   51 do 150
 • 69 złotych – od 151 do 250
 • 79 złotych – od 251 do 400
 • 89 złotych – od 401 do 550
 • 99 złotych – od 551 do 700

Pakiet startowy 10 km

 • 35 złotych – pierwszych 50 zgłoszeń  brak miejsc
 • 39 złotych – od   51 do 100
 • 45 złotych – od 101 do 150
 • 49 złotych – od 151 do 200
 • 59 złotych – od 201 do 250
 • 69 złotych – od 251 do 300

Tylko osoby opłacone do 25 listopada mają gwarancję pełnego pakietu startowego.

Pakiety startowe można odbierać tylko w biurze zawodów.

Wpłat dokonujemy poprzez system elektroniczny!

Jeśli nie posiadasz konta w systemie zapisów to opłacić start w biegu możesz tylko bezpośrednio po wypełnieniu formularza zapisów.

Jeśli posiadasz konto w systemie zapisów to opłacić start możesz w każdym momencie.

W przypadku nie pojawienia się potwierdzenia wpłaty na liście startowej prosimy o kontakt – tourdemalopolska@gmail.com. Organizator nie odpowiada za zaginięcie przekazu pocztowego lub przelewu bankowego z winy poczty lub banku.

W przypadku chęci otrzymania faktury prosimy o mail w ciągu 2 tygodni od dokonania opłaty.

Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi. Nie ma możliwości przeniesienia opłaty na kolejną imprezę cyklu. Istnieje możliwość przeniesienia opłaty na inną osobę. Szczegóły poniżej.

Organizator zastrzega sobie możliwość zwolnienia z opłaty startowej specjalnie zaproszonych gości. Organizator zastrzega sobie prawo do obniżenia opłaty startowej wolontariuszom oraz innym osobom pomocnym w organizacji biegu. Istnieje możliwość poszerzenia limitu miejsc.

Jeśli z przyczyn losowych nie możesz wystartować w biegu, a masz znajomego biegacza który chętnie wystartuje na twoim miejscu – napisz do nas tourdemalopolska@gmail.com.

Zmiana jest bezpłatna do 15.11. Po tym terminie pobierana jest opłata manipulacyjna za zmianę zawodnika w wysokości 15 zł.

Zamiany można dokonać w nieprzekraczalnym terminie do 1.12 (liczy się data dokonania opłaty manipulacyjnej).

KLASYFIKACJA OPEN

Klasyfikacja Generalna (OPEN), miejsca 1-3, nagrody rzeczowe, wg czasów brutto

 • Mężczyźni
 • Kobiety

KLASYFIKACJA WIEKOWA

Kategorie Wiekowe, miejsca 1-3, dyplomy, wg czasu netto

Mężczyźni:

 • M1 – 16-29 lat (roczniki 2003-1990) dla 10 km od rocznika 2005
 • M2 – 30-39 lat (roczniki 1989-1980)
 • M3 – 40-49 lat (roczniki 1979-1970)
 • M4 – 50-59 lat (roczniki 1969-1960)
 • M5 – 60 lat i więcej (rocznik 1959 i starsi)

Kobiety:

 • K1 – 16-29 lat (roczniki 2003-1990) dla 10 km od rocznika 2005
 • K2 – 30-39 lat (roczniki 1989-1980)
 • K3 – 40-49 lat (roczniki 1979-1970)
 • K4 – 50-59 lat (roczniki 1969-1960)
 • K5 – 60 lat i więcej (rocznik 1959 i starsze)

Nagrody w klasyfikacji generalnej oraz w kategoriach wiekowych nie dublują się.

KLASYFIKACJA MIESZKAŃCÓW

Klasyfikacja dodatkowa, miejsca 1-3, dyplomy, wg czasu netto

 • Mieszkaniec oraz Mieszkanka Gminy Liszki
 • Mieszkaniec oraz Mieszkanka Gminy Czernichów

Nagrody w klasyfikacji Mieszkaniec/Mieszkanka dublują się z klasyfikacją generalną oraz kategoriami wiekowymi.

Osoby, które nie odbiorą nagród podczas dekoracji – prosimy o zgłoszenie mailowe w terminie do 2 tygodni po biegu. Po tym terminie nagrody przepadają.

1. Warunkiem uczestnictwa w biegach jest podpisanie w biurze zawodów stosownego oświadczenia dotyczącego zgody na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku uczestnika oraz oświadczenia dotyczącego przetwarzania danych osobowych uczestnika.
 
2. Warunkiem uczestnictwa w biegach jest również wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika podanych w formularzu zgłoszeniowym, przez administratora danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. oraz ogólnego rozporządzenia o ochronie danych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), którym jest Fundacja Kocham Góry, w celu i w zakresie niezbędnym do realizacji imprezy sportowej, w tym do publikacji danych uczestnika na listach startowych oraz listach z wynikami oraz przesłania rezultatu uczestnika na wskazany podczas rejestracji nr telefonu.
 
3. Uczestnikowi przysługuje prawo żądania dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przeniesienia danych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne i niezbędne do uczestnictwa w imprezie sportowej.
 
4. Dane uczestnika mogą być przekazywane podmiotom współpracującym przy realizacji imprezy i akcji z nią związanych, na podstawie odpowiednich umów powierzenia.
 
 5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji imprezy, szczegóły przechowywania konkretnych danych określa Polityka Prywatności.
 
6. Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących uczestnika narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. lub przepisy ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.
 
7. Administrator może przetwarzać dane osobowe w związku z organizacją imprezy Etapowa Triada także we współpracy z innymi osobami, np. wolontariuszami, które to osoby realizują czynności związane z organizacją i przebiegiem imprezy.
 
8. Szczegóły dotyczące ochrony danych osobowych uczestnika określa Polityka Prywatności.
 • Warunkiem sklasyfikowania zawodnika jest przebiegnięcie po zatwierdzonej trasie i ukończenie biegu w regulaminowym czasie 3 godzin (półmaraton) oraz 1 godziny i 20 minut (10 km),
 • Zawodnicy, którzy nie ukończą biegu w regulaminowym czasie są zobowiązani do przerwania biegu i opuszczenia trasy. Ktokolwiek pozostanie na trasie po upływie tego czasu, ponosi za to odpowiedzialność własną, stosownie do obowiązujących przepisów ruchu drogowego oraz Kodeksu Cywilnego.
 • Uczestnicy na mecie zwracają chipy pomiarowe. Uczestnicy, którzy nie zwrócą chipa pomiarowego na mecie zobowiązują się do zapłacenia kary finansowej w wysokości 100 zł.
 • Uczestnik biegu ponosi pełną odpowiedzialność za własne działania i winien stosować się do przepisów ruchu drogowego, oraz wskazań osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, służb porządkowych i osób działających w imieniu organizatora.
 • Zabrania się startu zawodnikom będącym pod wpływem alkoholu, bądź innych środków odurzają Uczestnicy pokonujący dystans w sposób niedozwolony zostaną zdyskwalifikowani.
 • Podczas biegu uczestnicy muszą posiadać numery startowe przekazane przez organizatora, przypięte z przodu do koszulki startowej, lub na spodenki.
 • Zabrania się używania na trasie biegu jakichkolwiek pojazdów, poza pojazdami organizatora oraz odpowiednich służb kierujących ruchem. Zabroniony jest również start ze zwierzętami.
 • Zabronione jest używanie nazw wulgarnych jako nazwa klubu.
 • Uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko. Oświadczenie dotyczące startu na własną odpowiedzialność będzie podpisywane przed wydaniem numeru startowego.
 • Organizator zaleca uczestnikom wykonanie profilaktycznych badań lekarskich mogących potwierdzić brak przeciwwskazań do udziału w Biegu.
 • Uczestnicy odpowiadają finansowo za wyrządzone przez siebie szkody powstałe na terenie Bazy Zawodów.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie. Wiążąca i ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora. O zmianach w regulaminie Organizator będzie informował na stronach internetowych.
 • W sprawach nieujętych regulaminem rozstrzyga Organizator.

Patronat honorowy:

Marszałek Województwa Małopolskiego – Witold Kozłowski

Wojewoda Małopolski – Piotr Ćwik

Starosta Powiatu Krakowskiego – Józef Krzyworzeka

Wójt Gminy Liszki – Paweł Miś

Wójt Gminy Czernichów – Szymon Łytek

Organizator:

RUNONLINE.PL – centrum treningu biegowego

Fundacja Kocham Góry

Współorganizatorzy:

Fundacja im. ks. Siemaszki

Gmina Liszki

Gmina Czernichów