Regulamin Myślenickiego Biegu Ulicznego

26.09.2021 (Niedziela)

08:00 – 10:45 Biuro zawodów. Odbiór pakietu najpóźniej do 45 minut przed rozpoczęciem swojej serii (zielony plac za Strzelnicą Sportową – ul. Zdrojowa 9)

10:00 Start Serii 1 Biegu na dystansie 10 km (limit 250 osób)

11:20 Limit czasu na ukończenie biegu (1 godzina i 20 minut)

11:30 Start Serii 2 Biegu na dystansie 10 km (limit 250 osób)

12:50 Limit czasu na ukończenie biegu (1 godzina i 20 minut)

13:00 Zakończenie i dekoracja

Podane godziny mogą ulec niewielkiej korekcie. Dokładne godziny startów będą ustalane zgodnie z aktualnymi obostrzeniami np. konieczność podzielenia na mniejsze grupy startowe.

Przebieg trasy został zaprezentowany w zakładce TRASA i PROFIL.

Przebieg trasy zależy od aktualnych obostrzeń dotyczących ilości uczestników podczas imprez biegowych. Brane są pod uwagę dwa scenariusze:

– tradycyjna trasa po ulicach Myślenic,

– trasa po ścieżce pieszo-rowerowej nad Rabą.

Limit czasu na ukończenie biegu wynosi 1 godzina i 20 minut.

Zapisy prowadzone są online, linki do formularza zapisów i listy startowej dostępne są w zakładce ZAPISY.

W Biegu mogą wziąć udział osoby, które wypełniły formularz zgłoszeniowy (w formie elektronicznej lub w biurze zawodów) oraz dokonały opłaty wpisowej.

Zapisy internetowe trwają do 22 września. Po wyczerpaniu limitu miejsc zapisy zostaną wstrzymane.

Wpłat dokonujemy przez system elektroniczny. Jeśli nie posiadasz konta w systemie zapisów to opłacić start w biegu możesz tylko bezpośrednio po wypełnieniu formularza zapisów. Jeśli posiadasz konto w systemie zapisów to opłacić start możesz w każdym momencie.


Minimalny wiek: 
Do startu dopuszczeni są zawodnicy, którzy z dniem startu ukończyli 14 lat.


Ilość miejsc:
Limit to 500 uczestników. Ostateczny limit zależy od aktualnie obowiązujących obostrzeń.


Osoby niepełnoletnie zobowiązuje się do przedstawienia Oświadczenia Rodzica lub Opiekuna Prawnego o zdolności dziecka do udziału w biegu.

Tekst oświadczenia:

Wyrażam zgodę na udział mojego syna/córki ……. (imię i nazwisko) w Myślenickim Biegu Ulicznym 2021. Oświadczam, że nie ma przeciwwskazań lekarskich, aby moje dziecko  uczestniczyło w zawodach sportowych, oraz biorę pełna odpowiedzialność za start dziecka w zawodach.

Czytelny podpis rodzica, data, miejsceCzy można odebrać pakiet za inną osobę?

Tak wystarczy mieć ze sobą upoważnienie od tej osoby o treści:

Ja ………………………………..(imię i nazwisko osoby upoważniającej) upoważniam do odbioru swojego pakietu startowego ………………………………….. (imię i nazwisko osoby która odbierze pakiet) na Myślenicki Bieg Uliczny 2021.

Czytelny podpis osoby która upoważnia do odbioru, data, miejsce

Uwaga! osoba odbierająca pakiet musi mieć ze sobą swój dokument potwierdzający tożsamość

W ramach opłaty startowej każdy uczestnik otrzymuje: 

– przygotowanie zawodów, uzyskanie niezbędnych zgód,
– przeprowadzenie zawodów, zabezpieczenie medyczne w trakcie zawodów, 
– bezzwrotny numer startowy, 
– poczęstunek na mecie,
– pamiątkowy medal,
– gadżet biegu

Pakiet startowy można odbierać tylko w godzinach pracy Biura Zawodów. Nie ma możliwości odebrania pakietu później, nie ma możliwości wysyłki pakietu pocztą.

Covid-19
1. Bieg odbędzie się z zachowaniem aktualnie obowiązujących obostrzeń:
– w przypadku ograniczenia dopuszczalnej ilości osób poniżej ogólnej liczby zgłoszonych zawodników w danym biegu starty odbędą się w seriach.

2. W przypadku całkowitego zakazu zgromadzeń bieg odbędzie się w formule indywidualnej na czas (zawodnicy startują pojedynczo, klasyfikacja wg czasu netto)

3. W przypadku konieczności odwołania biegu uczestnik ma dwie opcje:
1. Zwrot całości lub części wpisowego w zależności od daty odwołania – 100%, 80%, 60%. Szczegóły i daty w zakładce „Opłaty”.

Opłata wpisowa zawiera w sobie nie tylko udział w zawodach i pakiet startowy, ale również proces ich przygotowania – część kosztów organizacyjnych jest ponoszona wcześniej.

2. Bieg w formule wirtualnej – w przypadku zdecydowania się na formułę wirtualną uczestnik otrzymuje swój pakiet startowy, ale nie otrzymuje zwrotu części wpisowego.

10 KM

 • 39 złotych dla pierwszych 100 zapisanych
 • 45 złotych dla kolejnych 100 zapisanych
 • 49 złotych dla kolejnych 100 zapisanych
 • 55 złotych dla kolejnych 100 zapisanych
 • 59 złotych do końca zapisów
 

W przypadku nie pojawienia się potwierdzenia wpłaty na liście startowej prosimy o kontakt – tourdemalopolska@gmail.com. Organizator nie odpowiada za zaginięcie przekazu pocztowego lub przelewu bankowego z winy poczty lub banku.
 

W przypadku chęci otrzymania faktury prosimy o mail w ciągu 2 tygodni od dokonania opłaty.

Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi. Nie ma możliwości przeniesienia opłaty na kolejną imprezę cyklu. Istnieje możliwość przeniesienia opłaty na inną osobę. Szczegóły w punkcie 6 Regulaminu – Zamiana zawodnika.

Organizator zastrzega sobie możliwość zwolnienia z opłaty startowej specjalnie zaproszonych gości. Organizator zastrzega sobie prawo do obniżenia opłaty startowej wolontariuszom oraz innym osobom pomocnym w organizacji biegu.

Odwołanie zawodów z przyczyn niezależnych od organizatora

W związku z ciągłą niepewnością związaną z organizacją wydarzeń sportowych prezentujemy procedurę zwrotów wpisowego w przypadku kiedy bieg nie będzie mógł się odbyć z powodu obostrzeń związanych z COVID-19 lub innych przyczyn niezależnych od organizatora.

W przypadku konieczności odwołania biegu uczestnik ma dwie opcje:
1. Zwrot całości lub części wpisowego w zależności od daty odwołania – 100%, 80%, 60%. Szczegóły poniżej.

Opłata wpisowa zawiera w sobie nie tylko udział w zawodach i pakiet startowy, ale również proces ich przygotowania – część kosztów organizacyjnych jest ponoszona wcześniej.

2. Bieg w formule wirtualnej – w przypadku zdecydowania się na formułę wirtualną uczestnik nie otrzymuje zwrotu wpisowego, a pakiet startowy jest wysyłany do domu przesyłką. Koszt przesyłki ponosi organizator.

Zwrot 100% opłaty startowej w przypadku odwołania imprezy przed 15.08.2021 
Zwrot 80% opłaty startowej w przypadku odwołania imprezy przed 05.09.2021
Zwrot 50% opłaty startowej w przypadku odwołania imprezy w późniejszym terminie

Zwroty dotyczą opłaty wpisowej, domówione w sklepie koszulki nie podlegają zwrotowi – zostaną w takim przypadku wysłane pocztą. 

Jeśli z przyczyn losowych nie możesz wystartować w biegu, a masz znajomego biegacza który chętnie wystartuje na twoim miejscu – napisz do nas tourdemalopolska@gmail.com.

Zmiana jest bezpłatna do 31.08.2021 Po tym terminie pobierana jest opłata manipulacyjna za zmianę zawodnika w wysokości 15 zł.

Zamiany można dokonać w nieprzekraczalnym terminie do 15.09.2021 (liczy się data dokonania opłaty manipulacyjnej).

Wyposażenie obowiązkowe:
– numer startowy wraz z chipem pomiarowym, który będzie znajdował się w pakiecie startowym,

10 KM – 1 godzina i 20 minut

około 5 km – punkt z wodą


Osoby rezygnujące z kontynuowania biegu mają obowiązek poinformowania o tym organizatora! Prosimy w takim przypadku podejść z numerem startowym i chipem w okolice mety i przekazać informację firmie pomiarowej.

KLASYFIKACJA OPEN

Klasyfikacja Generalna (OPEN), miejsca 1-3 statuetki lub symboliczne nagrody rzeczowe, wg czasów brutto

 • OPEN Mężczyzn 
 • OPEN Kobiet

KLASYFIKACJA MIESZKAŃCÓW MIASTA I GMINY MYŚLENICE

W kategorii kobiet i mężczyzn miejsca 1-3 symboliczne nagrody rzeczowe. Klasyfikacja nie dubluje się z klasyfikacją OPEN.

KLASYFIKACJA DRUŻYNOWA

Dla najliczniejszych drużyn przygotowaliśmy za miejsca 1-3 puchary oraz za miejsca 4-6 statuetki.

UWAGA!

Zwróćcie uwagę na wpisanie jednakowej nazwy drużyny przy wpisywaniu klubu podczas wypełniania formularza zapisów! Zmiany nazwy klubu można dokonać do 15 września. W biurze zawodów nie będzie już możliwości zmiany nazwy.

Nagrody nieodebrane podczas dekoracji przepadają.

 1. Warunkiem uczestnictwa w biegach jest podpisanie w biurze zawodów stosownego oświadczenia dotyczącego zgody na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku uczestnika oraz oświadczenia dotyczącego przetwarzania danych osobowych uczestnika.
 2. Warunkiem uczestnictwa w biegach jest również wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika podanych w formularzu zgłoszeniowym, przez administratora danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. oraz ogólnego rozporządzenia o ochronie danych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), którym jest Fundacja Kocham Góry, w celu i w zakresie niezbędnym do realizacji imprezy sportowej, w tym do publikacji danych uczestnika na listach startowych oraz listach z wynikami oraz przesłania rezultatu uczestnika na wskazany podczas rejestracji nr telefonu.
 3. Uczestnikowi przysługuje prawo żądania dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przeniesienia danych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne i niezbędne do uczestnictwa w imprezie sportowej.
 4. Dane uczestnika mogą być przekazywane podmiotom współpracującym przy realizacji imprezy i akcji z nią związanych, na podstawie odpowiednich umów powierzenia.
 5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji imprezy, szczegóły przechowywania konkretnych danych określa Polityka Prywatności.
 6. Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących uczestnika narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. lub przepisy ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.
 7. Administrator może przetwarzać dane osobowe w związku z organizacją imprezy Myślenicki Bieg Uliczny także we współpracy z innymi osobami, np. wolontariuszami, które to osoby realizują czynności związane z organizacją i przebiegiem imprezy.
 8. Szczegóły dotyczące ochrony danych osobowych uczestnika określa Polityka Prywatności.
 1. Odbiór pakietów startowych tylko w godzinach pracy Biura Zawodów.
 2. Organizator nie odpowiada za zaginięcie przekazu pocztowego lub przelewu bankowego z winy poczty lub banku.
 3. Organizator zastrzega sobie możliwość zwolnienia z opłaty startowej specjalnie zaproszonych gości. Organizator zastrzega sobie prawo do obniżenia opłaty startowej wolontariuszom oraz innym osobom pomocnym w organizacji biegu.
 4. Uczestnik biegu ponosi pełną odpowiedzialność za własne działania i winien stosować się do przepisów ruchu drogowego, oraz wskazań osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, służb porządkowych i osób działających w imieniu organizatora.
 5. Zabrania się startu zawodnikom będącym pod wpływem alkoholu, bądź innych środków odurzających.
 6. Uczestnicy pokonujący dystans w sposób niedozwolony zostaną zdyskwalifikowani.
 7. Służby zabezpieczające trasę biegu, służby medyczne oraz Organizator mają prawo zakazać dalszego kontynuowania biegu przez zawodnika u którego zachodzi podejrzenie złego stanu zdrowia lub głębokiego wyczerpania zagrażającego zdrowiu zawodnika. Decyzja jest niepodważalna.
 8. Podczas biegu uczestnicy muszą posiadać numery startowe przekazane przez organizatora. Zasłanianie numeru startowego w części lub w całości jest niedopuszczalne pod karą dyskwalifikacji.
 9. Warunkiem sklasyfikowania zawodnika jest przebiegnięcie po zatwierdzonej trasie i ukończenie biegu w regulaminowym czasie.
 10. Zabrania się używania na trasie biegu jakichkolwiek pojazdów, poza pojazdami organizatora oraz odpowiednich służb kierujących ruchem. Zabroniony jest również start ze zwierzętami.
 11. Uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko. Oświadczenie dotyczące startu na własną odpowiedzialność będzie podpisywane przed wydaniem numeru startowego.
 12. Organizator zaleca uczestnikom wykonanie profilaktycznych badań lekarskich mogących potwierdzić brak przeciwwskazań do udziału w Biegu.
 13. Uczestnicy na mecie zwracają chipy pomiarowe. Uczestnicy, którzy nie zwrócą chipa pomiarowego na mecie zobowiązują się do zapłacenia kary finansowej w wysokości 100 złotych.
 14. Uczestnicy odpowiadają finansowo za wyrządzone przez siebie szkody powstałe na terenie bazy zawodów.
 15. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie oraz zmian trasy. Wiążąca i ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora. O zmianach w regulaminie Organizator będzie informował na stronie internetowej.
 16. W sprawach nieujętych regulaminem rozstrzyga Organizator.