Regulamin Myślenicki Bieg Uliczny 2019


Co? Gdzie? Kiedy?

Bieg na dystansie 10 KM – SEZON BIEGOWY RUSZA W MYŚLENICACH

MYŚLENICE – 10 marca 2019 (niedziela)

1. PROGRAM

10.03.2019 (Niedziela)

07:45 – 9:15 Biuro zawodów

10:00 Start Biegu na dystansie 10 km

11:20 Limit czasu na ukończenie biegu ( 1 godz. 20 min)

12:00 Zakończenie, dekoracja

2. TRASA

Przebieg trasy został zaprezentowany w zakładce: TRASA I PROFIL

Limit czasu na ukończenie biegu wynosi 1 godz. 20 min.

3. ZAPISY

Zapisy na edycję 2019 ruszyły 14 grudnia. Im wcześniej się zapiszesz tym niższa będzie opłata startowa! Kliknij w poniższy przycisk, aby zapisać się na bieg:

Prawo startu w Biegu mają wyłącznie osoby, które ukończyły 14 lat.

Osoby niepełnoletnie zobowiązuje się do przedstawienia Oświadczenia Rodzica lub Opiekuna Prawnego o zdolności dziecka do udziału w biegu.

Tekst oświadczenia:

Wyrażam zgodę na udział mojego syna/córki ……. (imię i nazwisko) w biegu Myślenicki Bieg Uliczny (w dniu 10.03.2019). Oświadczam, że nie ma przeciwwskazań lekarskich, aby moje dziecko  uczestniczyło w zawodach sportowych, oraz biorę pełna odpowiedzialność za start dziecka w zawodach.

Czytelny podpis rodzica, data, miejsce

W Biegu mogą wziąć udział osoby, które wypełniły formularz zgłoszeniowy (w formie elektronicznej lub w biurze zawodów) oraz dokonały opłaty wpisowej.

Wpłat dokonujemy przez system elektroniczny.

Jeśli nie posiadasz konta w systemie zapisów to opłacić start w biegu możesz tylko bezpośrednio po wypełnieniu formularza zapisów.

Jeśli posiadasz konto w systemie zapisów to opłacić start możesz w każdym momencie.

Czy można odebrać pakiet za inną osobę?

Tak wystarczy mieć ze sobą upoważnienie od tej osoby o treści:

Ja ………………………………..(imię i nazwisko osoby upoważniającej) upoważniam do odbioru swojego pakietu startowego ………………………………….. (imię i nazwisko osoby która odbierze pakiet) na Myślenicki Bieg Uliczny 2019.

Czytelny podpis osoby która upoważnia do odbioru, data, miejsce

Uwaga! osoba odbierająca pakiet musi mieć ze sobą swój dokument potwierdzający tożsamość.

4. PAKIET STARTOWY

 • Pamiątkowy kubek z własnym imieniem
 • Numer startowy wraz z chipem pomiarowym
 • Poczęstunek
 • Każdy uczestnik, który ukończy bieg w regulaminowym czasie otrzyma na mecie pamiątkowy medal
 • Zabezpieczenie medyczne

5. OPŁATY

 • 39 złotych – miejsca od 1 do 100  – WYCZERPANE
 • 45 złotych – miejsca od 101 do 400 – aktualnie obowiązująca opłata
 • 49 złotych – miejsca od 401 do 600
 • 55 złotych – miejsca od 601 do 800
 • 59 złotych – miejsca od 801 do 1000

Pakiety startowe można odbierać tylko w biurze zawodów.

Limit uczestników biegu wynosi 1000 osób. Po wyczerpaniu limitu miejsc zapisy zostaną wstrzymane.

Zapisani po 1.03.2019 nie mają gwarancji umieszczenia gadżetu w pakiecie startowym.

Wpłat dokonujemy przez system elektroniczny. Kliknij w poniższy przycisk, aby zapisać się na bieg:

Jeśli nie posiadasz konta w systemie zapisów to opłacić start w biegu możesz tylko bezpośrednio po wypełnieniu formularza zapisów.

Jeśli posiadasz konto w systemie zapisów to opłacić start możesz w każdym momencie.

W przypadku nie pojawienia się potwierdzenia wpłaty na liście startowej prosimy o kontakt – tourdemalopolska@gmail.com. Organizator nie odpowiada za zaginięcie przekazu pocztowego lub przelewu bankowego z winy poczty lub banku.

W przypadku chęci otrzymania faktury prosimy o mail w ciągu 2 tygodni od dokonania opłaty.

Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi. Nie ma możliwości przeniesienia opłaty na kolejną imprezę cyklu. Istnieje możliwość przeniesienia opłaty na inną osobę. Szczegóły poniżej.

Organizator zastrzega sobie możliwość zwolnienia z opłaty startowej specjalnie zaproszonych gości. Organizator zastrzega sobie prawo do obniżenia opłaty startowej wolontariuszom oraz innym osobom pomocnym w organizacji biegu.

6. ZAMIANA ZAWODNIKA

Jeśli z przyczyn losowych nie możesz wystartować w biegu, a masz znajomego biegacza który chętnie wystartuje na twoim miejscu – napisz do nas tourdemalopolska@gmail.com.

Zmiana jest bezpłatna do 20.02. Po tym terminie pobierana jest opłata manipulacyjna za zmianę zawodnika w wysokości 15 zł.

Zamiany można dokonać w nieprzekraczalnym terminie do 1.03 (liczy się data dokonania opłaty manipulacyjnej).

7. KLASYFIKACJE I NAGRODY

KLASYFIKACJA OPEN

Klasyfikacja Generalna (OPEN), miejsca 1-3, nagrody rzeczowe, wg czasów brutto

 • OPEN Mężczyzn 
 • OPEN Kobiet

KLASYFIKACJA MIESZKAŃCÓW MYŚLENIC

Klasyfikacja dodatkowa, miejsca 1-3, nagrody rzeczowe, wg czasu netto

 • Mieszkaniec Miasta i Gminy Myślenice
 • Mieszkanka Miasta i Gminy Myślenice

Nagrody w klasyfikacji Mieszkaniec/Mieszkanka Miasta i Gminy Myślenice dublują się z klasyfikacją generalną oraz kategoriami wiekowymi.

KLASYFIKACJA DRUŻYNOWA

Tradycyjnie również w tym roku walczymy w klasyfikacji drużynowej! Nagradzamy pamiątkowymi pucharami oraz nagrodami pierwsze 3 drużyny oraz statuetki dla drużyn z miejsc 4-10! Pokażcie moc swojego klubu biegacza!

UWAGA! Zwróćcie uwagę na wpisanie jednakowej nazwy klubu w formularzu. To bardzo ważne, ponieważ zawodnik z błędnie wpisaną nazwą może nie zostać uwzględniony w klasyfikacji. Możliwość zmiany klubu istnieje tylko do 1 marca. W biurze zawodów nie będzie możliwa zmiana przynależności klubowej.

Osoby, które nie odbiorą nagród podczas dekoracji – prosimy o zgłoszenie mailowe w terminie do 2 tygodni po biegu. Po tym terminie nagrody przepadają.

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • Warunkiem sklasyfikowania zawodnika jest przebiegnięcie po zatwierdzonej trasie i ukończenie biegu w regulaminowym czasie 1 godzina i 20 minut.
 • Zawodnicy, którzy nie ukończą biegu w regulaminowym czasie są zobowiązani do przerwania biegu i opuszczenia trasy. Ktokolwiek pozostanie na trasie po upływie tego czasu, ponosi za to odpowiedzialność własną, stosownie do obowiązujących przepisów ruchu drogowego oraz Kodeksu Cywilnego.
 • Uczestnik biegu ponosi pełną odpowiedzialność za własne działania i winien stosować się do przepisów ruchu drogowego, oraz wskazań osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, służb porządkowych i osób działających w imieniu organizatora.
 • Zabrania się startu zawodnikom będącym pod wpływem alkoholu, bądź innych środków odurzają Uczestnicy pokonujący dystans w sposób niedozwolony zostaną zdyskwalifikowani.
 • Podczas biegu uczestnicy muszą posiadać numery startowe przekazane przez organizatora, przypięte z przodu do koszulki startowej, lub na spodenki. Uczestnicy mogą również skorzystać ze specjalnych pasków na numer startowy.
 • Zabrania się używania na trasie biegu jakichkolwiek pojazdów, poza pojazdami organizatora oraz odpowiednich służb kierujących ruchem. Zabroniony jest również start ze zwierzętami.
 • Zabronione jest używanie nazw wulgarnych jako nazwa klubu.
 • Uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko. Oświadczenie dotyczące startu na własną odpowiedzialność będzie podpisywane przed wydaniem numeru startowego.
 • Organizator zaleca uczestnikom wykonanie profilaktycznych badań lekarskich mogących potwierdzić brak przeciwwskazań do udziału w Biegu.
 • Uczestnicy odpowiadają finansowo za wyrządzone przez siebie szkody powstałe na terenie Bazy Zawodów.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie. Wiążąca i ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora. O zmianach w regulaminie Organizator będzie informował na stronach internetowych.
 • W sprawach nieujętych regulaminem rozstrzyga Organizator.

Organizator:

Runonline.pl – Centrum Treningu Biegowego

Fundacja Kocham Góry

Kontakt:

tourdemalopolska@gmail.com