Regulamin Myślenicki Bieg Uliczny 2018


Co? Gdzie? Kiedy?

Bieg na dystansie 10 KM

MYŚLENICE

11 marca 2018 (niedziela)

 

Patronat honorowy:

Marszałek Województwa Małopolskiego – Jacek Krupa

Wojewoda Małopolski – Piotr Ćwik

Starosta Powiatu Myślenickiego – Józef Tomal

Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice – Maciej Ostrowski

 

Sponsorzy główni:

1. PROGRAM

09.03.2018 (Piątek)

11:00 – 19:00 Biuro zawodów (Sklep Biegacza Kraków – Galeria Kazimierz, ul. Podgórska 34)

 

11.03.2018 (Niedziela)

07:45 – 9:15 Biuro zawodów (Myślenice – Hala Sportowa, Zdrojowa 9)

10:00 Start Biegu na dystansie 10 km (Rondo im. Marka Nawary)

11:20 Limit czasu na ukończenie biegu ( 1 godz. 20 min)

12:00 Zakończenie, dekoracja

 

2. TRASA

Przebieg trasy został zaprezentowany w zakładce: TRASA I PROFIL

Limit czasu na ukończenie biegu wynosi 1 godz. 20 min.

 

3. ZAPISY

Prawo startu w Biegu mają wyłącznie osoby, które ukończyły 14 lat.

Osoby niepełnoletnie zobowiązuje się do przedstawienia Oświadczenia Rodzica lub Opiekuna Prawnego o zdolności dziecka do udziału w biegu.

Tekst oświadczenia:

Wyrażam zgodę na udział mojego syna/córki ……. (imię i nazwisko) w biegu Myślenicki Bieg Uliczny (w dniu 11.03.2018). Oświadczam, że nie ma przeciwwskazań lekarskich, aby moje dziecko  uczestniczyło w zawodach sportowych, oraz biorę pełna odpowiedzialność za start dziecka w zawodach.

Czytelny podpis rodzica, data, miejsce

W Biegu mogą wziąć udział osoby, które wypełniły formularz zgłoszeniowy (w formie elektronicznej lub w biurze zawodów) oraz dokonały opłaty wpisowej.

Wpłat dokonujemy przez system elektroniczny.

Jeśli nie posiadasz konta w systemie zapisów to opłacić start w biegu możesz tylko bezpośrednio po wypełnieniu formularza zapisów.

Jeśli posiadasz konto w systemie zapisów to opłacić start możesz w każdym momencie.

Czy można odebrać pakiet za inną osobę?

Tak wystarczy mieć ze sobą upoważnienie od tej osoby o treści:

Ja ………………………………..(imię i nazwisko osoby upoważniającej) upoważniam do odbioru swojego pakietu startowego ………………………………….. (imię i nazwisko osoby która odbierze pakiet) na Myślenicki Bieg Uliczny 2018.

Czytelny podpis osoby która upoważnia do odbioru, data, miejsce

Uwaga! osoba odbierająca pakiet musi mieć ze sobą swój dokument potwierdzający tożsamość.

 

4. PAKIET STARTOWY

 • Pamiątkowy kubek
 • Numer startowy, chip pomiarowy
 • Poczęstunek
 • Każdy uczestnik, który ukończy bieg w regulaminowym czasie otrzyma na mecie pamiątkowy medal
 • Zabezpieczenie medyczne

 

5. OPŁATY

 • 39 złotych – promocyjna opłata dla pierwszych 200 osób
 • 49 złotych – do 20 stycznia
 • 59 złotych – do 20 lutego
 • 69 złotych – do 7 marca
 • 70 złotych – w Biurze zawodów (9.03 i 11.03)

Pakiety startowe można odbierać tylko w biurze zawodów.

Limit uczestników biegu wynosi 1000 osób. Po wyczerpaniu limitu miejsc zapisy zostaną wstrzymane.

Wpłat dokonujemy przez system elektroniczny.

Jeśli nie posiadasz konta w systemie zapisów to opłacić start w biegu możesz tylko bezpośrednio po wypełnieniu formularza zapisów.

Jeśli posiadasz konto w systemie zapisów to opłacić start możesz w każdym momencie.

W przypadku nie pojawienia się potwierdzenia wpłaty na liście startowej prosimy o kontakt – tourdemalopolska@gmail.com. Organizator nie odpowiada za zaginięcie przekazu pocztowego lub przelewu bankowego z winy poczty lub banku.

W przypadku chęci otrzymania faktury prosimy o mail w ciągu 2 tygodni od dokonania opłaty.

Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi. Nie ma możliwości przeniesienia opłaty na kolejną imprezę cyklu. Istnieje możliwość przeniesienia opłaty na inną osobę. Szczegóły poniżej.

Organizator zastrzega sobie możliwość zwolnienia z opłaty startowej specjalnie zaproszonych gości. Organizator zastrzega sobie prawo do obniżenia opłaty startowej wolontariuszom oraz innym osobom pomocnym w organizacji biegu.

6. ZAMIANA ZAWODNIKA

Jeśli z przyczyn losowych nie możesz wystartować w biegu, a masz znajomego biegacza który chętnie wystartuje na twoim miejscu – napisz do nas tourdemalopolska@gmail.com.

Zmiana jest bezpłatna do 20.02. Po tym terminie pobierana jest opłata manipulacyjna za zmianę zawodnika w wysokości 15 zł.

Zamiany można dokonać w nieprzekraczalnym terminie do 6.03 (liczy się data dokonania opłaty manipulacyjnej).

 

7. KLASYFIKACJE I NAGRODY

KLASYFIKACJA OPEN

Klasyfikacja Generalna (OPEN), miejsca 1-3, nagrody rzeczowe, wg czasów brutto

 • OPEN Mężczyzn 
 • OPEN Kobiet

KLASYFIKACJA WIEKOWA

Kategorie wiekowe, miejsca 1-3, nagrody rzeczowe, wg czasu netto

Mężczyźni:

 • M1 – 13-29 lat (roczniki 2005-1989)
 • M2 – 30-39 lat (roczniki 1988-1979)
 • M3 – 40-49 lat (roczniki 1978-1969)
 • M4 – 50-59 lat (roczniki 1968-1959)
 • M5 – 60 lat i więcej (rocznik 1958 i starsi)

Kobiety:

 • K1 – 13-29 lat (roczniki 2005-1989)
 • K2 – 30-39 lat (roczniki 1988-1979)
 • K3 – 40-49 lat (roczniki 1978-1969)
 • K4 – 50-59 lat (roczniki 1968-1959)
 • K5 – 60 lat i więcej (rocznik 1958 i starsze)

Nagrody w klasyfikacji generalnej oraz w kategoriach wiekowych nie dublują się.

KLASYFIKACJA MIESZKAŃCÓW MYŚLENIC

Klasyfikacja dodatkowa, miejsca 1-3, nagrody rzeczowe, wg czasu netto

 • Mieszkaniec Miasta i Gminy Myślenice
 • Mieszkanka Miasta i Gminy Myślenice

Nagrody w klasyfikacji Mieszkaniec/Mieszkanka Miasta i Gminy Myślenice dublują się z klasyfikacją generalną oraz kategoriami wiekowymi.

KLASYFIKACJA DRUŻYNOWA

Tradycyjnie również w tym roku walczymy w klasyfikacji drużynowej! Nagradzamy pamiątkowymi pucharami oraz nagrodami pierwsze 3 drużyny oraz statuetki dla drużyn z miejsc 4-20! Pokażcie moc swojego klubu biegacza!

UWAGA! Zwróćcie uwagę na wpisanie jednakowej nazwy klubu w formularzu. To bardzo ważne, ponieważ zawodnik z błędnie wpisaną nazwą może nie zostać uwzględniony w klasyfikacji. Możliwość zmiany klubu istnieje tylko do 6 marca. W biurze zawodów nie będzie możliwa zmiana przynależności klubowej.

Osoby, które nie odbiorą nagród podczas dekoracji – prosimy o zgłoszenie mailowe w terminie do 2 tygodni po biegu. Po tym terminie nagrody przepadają.

 

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • Warunkiem sklasyfikowania zawodnika jest przebiegnięcie po zatwierdzonej trasie i ukończenie biegu w regulaminowym czasie 1 godzina i 20 minut.
 • Zawodnicy, którzy nie ukończą biegu w regulaminowym czasie są zobowiązani do przerwania biegu i opuszczenia trasy. Ktokolwiek pozostanie na trasie po upływie tego czasu, ponosi za to odpowiedzialność własną, stosownie do obowiązujących przepisów ruchu drogowego oraz Kodeksu Cywilnego.
 • Uczestnik biegu ponosi pełną odpowiedzialność za własne działania i winien stosować się do przepisów ruchu drogowego, oraz wskazań osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, służb porządkowych i osób działających w imieniu organizatora.
 • Zabrania się startu zawodnikom będącym pod wpływem alkoholu, bądź innych środków odurzają Uczestnicy pokonujący dystans w sposób niedozwolony zostaną zdyskwalifikowani.
 • Podczas biegu uczestnicy muszą posiadać numery startowe przekazane przez organizatora, przypięte z przodu do koszulki startowej, lub na spodenki. Uczestnicy mogą również skorzystać ze specjalnych pasków na numer startowy.
 • Zabrania się używania na trasie biegu jakichkolwiek pojazdów, poza pojazdami organizatora oraz odpowiednich służb kierujących ruchem. Zabroniony jest również start ze zwierzętami.
 • Zabronione jest używanie nazw wulgarnych jako nazwa klubu.
 • Uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko. Oświadczenie dotyczące startu na własną odpowiedzialność będzie podpisywane przed wydaniem numeru startowego.
 • Organizator zaleca uczestnikom wykonanie profilaktycznych badań lekarskich mogących potwierdzić brak przeciwwskazań do udziału w Biegu.
 • Uczestnicy odpowiadają finansowo za wyrządzone przez siebie szkody powstałe na terenie Bazy Zawodów.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie. Wiążąca i ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora. O zmianach w regulaminie Organizator będzie informował na stronach internetowych.
 • W sprawach nieujętych regulaminem rozstrzyga Organizator.

Organizator:

Runonline.pl – Centrum Treningu Biegowego

Fundacja Kocham Góry

Kontakt:

tourdemalopolska@gmail.com